Søk

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning

Fondet gir bidrag til norsk sjørett og sjørettsforskning.

Ved sjørett forståes alle regler av betydning for ferdselen til sjøs, enten de er av privatrettslig, offentligrettslig eller folkerettslig natur.

Som spesielle formål nevnes:

  • Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske sjøfartsinteresser gjør representasjon ønskelig.
  • Støtte og fremme av norsk sjølitteratur ved å oppstille prisoppgaver, honorarer og eventuelt utgi sjørettslige arbeider.
  • Foranledige foredrag, diskusjoner, forelesningsserier og betenkninger om sjørettslige spørsmål og
  • Bidrag til tidsskrifter med sjørettslig innhold.

Fondet lyser ut midler 1. november hvert år med fast søknadsfrist 1. desember.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning

I henhold til omdanningsvedtak av Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 25. mai 1998

 

§1

Fondet er opprettet ved gavebrev av 3. november 1928 med en kapital av kr 100.000 og skal hete A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning. Fondets grunnkapital skal være urørlig, og 1/10 av den årlige avkastningen skal tillegges den.

§2

Fondet gir bidrag til norsk sjørett og sjørettsforskning. Ved sjørett forståes alle regler av betydning for ferdselen til sjøs, enten de er av privatrettslig, offentligrettslig eller folkerettslig natur.
Som spesielle formål nevnes:

a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske sjøfartsinteresser gjør representasjon ønskelig.
b) Støtte og fremme av norsk sjølitteratur ved å oppstille prisoppgaver, honorarer og eventuelt utgi sjørettslige arbeider.
c) Foranledige foredrag, diskusjoner, forelesningsserier og betenkninger om sjørettslige spørsmål og
d) Bidrag til tidsskrifter med sjørettslig innhold.

§ 3

Fagkomiteen oppnevnes av Nordisk institutt for sjørett for en periode på 4 år. Fagkomiteen innstiller til utdeling i henhold til fondets formål; fondets styre vedtar.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »