Søk

Stiftelsen bedriftshistorisk forskningsfond

Stiftelsen fremmer økonomisk historisk forskning ved Handelshøyskolen BI – spesielt arbeidet med norsk næringslivs historie i nyere tid.

Stiftelsen fokuserer på å 

  • organisere og støtte forskningsprosjekter med tilknytning til bedriftshistorie
  • bidra til utviklingen av et fagmiljø for næringslivshistorie ved BI, særlig gjennom støtte til faglige reiser, gjesteforelesninger, seminarer/konferanser o.l., og til publisering av forskningsresultater
  • samarbeide med arkiv- og forskningsinstitusjoner for å fremme sitt formål

Utdeling av midler vurderes av stiftelsens styre.

Se stiftelsens oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen bedriftshistorisk forskningsfond

 

§ 1.

Stiftelsens navn skal være Bedriftshistorisk forskningsfond

§ 2.

Stiftelsen har til formål å fremme økonomisk historisk forskning ved Handelshøyskolen BI - spesielt arbeidet med norsk næringslivs historie i nyere tid.

Den skal:
a. organisere og støtte forskningsprosjekter med tilknytning til bedriftshistorie.
b. bidra til utviklingen av et fagmiljø for næringslivshistorie ved BI, særlig gjennom støtte til faglige reiser, gjesteforelesninger, seminarer/konferanser o.l., og til publisering av forskningsresultater.
c. samarbeide med arkiv- og forskningsinstitusjoner for å fremme sitt formål.

§ 3.

Stiftelsen skal ha et grunnfond på kr. 200 000, fullt innbetalt.

§ 4.

Stiftelsens styre skal bestå av tre medlemmer:
a. 1 medlem oppnevnt av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo
b. 1 medlem oppnevnt Handelshøyskolen BIs prorektor for forskning
c. 1 medlem oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon

Alle styremedlemmer oppnevnes for 4 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

§ 5.

Styret er stiftelsens høyeste myndighet. Styret forvalter stiftelsen, fastsetter dens organisasjon, budsjett og regnskap, og behandler alle andre saker av betydning.
Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede.
Leder av Senter for Næringslivshistorie er stiftelsens sekretær.

§ 6.

Stiftelsens sekretær er ansvarlig for den løpende virksomhet, og har signatur i saker som hører under den daglige ledelse.

§ 7.

Når stiftelsen deltar i eller setter i gang et forskningsprogram eller et forskningsprosjekt, skal den sørge for at det blir opprettet et styre for programmet/prosjektet, og oppnevne medlemmer til dette styret, etter avtale med de institusjoner som deltar i programmet/prosjektet.

§ 8.

Styret kan endre vedtektene med tilslutning fra samtlige styremedlemmer. På samme måte kan det vedtas at stiftelsen skal oppløses, sluttes sammen med en annen stiftelse eller deles i to eller flere stiftelser.

§ 9.

Ved oppløsning og i tilfelle ved sammenslutning skal styret forestå avviklingen av stiftelsen. Stiftelsens midler skal anvendes på måter som ligger innen rammen av dens formålsbestemmelse.