Søk

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

Stiftelsens formål er å tilgodese psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune.

Stiftelsen ønsker å støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet som det offentlige ikke dekker.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr – 150 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

 

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Stiftelsen Våle (grunnkapital kr 200 000)

Stiftelsen Konvallstien (grunnkapital kr 200 000)

Stiftelsens grunnkapital er NOK 400 000.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune.

Stiftelsen er opprettet av tidligere Re kommune, nå Tønsberg kommune, og hadde opprinnelig til formål å skaffe boliger for mennesker med utvidet behov for omsorg. Stiftelsen leide ut boligene Skaugveien 6, Konvallstien 4 og Konvallstien 6 i tidligere Re kommune med begrenset disposisjonsrett etter husleielovens §§ 11-1 og 11-2. Som følge av endrede botilbud i kommunen ble eiendommene solgt henholdsvis 29.05.2017 og 10.12.2015, og stiftelsens midler deles nå ut til fordel for psykisk utviklingshemmede.

 

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å tilgodese psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune.

 

§ 3. Styre

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av stiftelsens midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.