Søk

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Dette omfatter treplanting i byen, oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Dette omfatter oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Minimum 40 % av hvert års midler er øremerket tiltak i Sem sogn.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 71 000,00 NOK
 

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn


Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 71 000 kr. 

Minimum 40 % av årets midler, dvs 28 000 kroner, er øremerket tiltak i Sem sogn. Det kom ikke inn søknader til denne kategorien i 2022. Gode søknader fra Sem sogn vil derfor prioriteres i 2023. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet. Dette omfatter treplanting i byen, oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.


Søknadsfristen er 15. oktober


 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

 

Som er en sammenslåing av:

1. Org.nr. 977 150 094 – Gunnar og Fernanda Eliassens legat til fordel for formål som kan være til gavn for byen og dens borgere og som det ikke tillegger det offentlige å ta seg av, opprettet ved testamente av 12. juli 1948 med tillegg av 22. november 1948, stadfestet av Sosialdepartementet den 21. desember 1951.

2. Org.nr. 977 151 198 – Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse til fordel for kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, så som kirken, skoler og forsamlingslokaler for foreninger og alment bruk, idrettsanlegg og plasser i Sem sogn med tilgrensende områder i eller utenfor kommunen som naturlig regnes som del av firma Asbjørn Døvles nære forretningsområde, hvor legatets statutter er undertegnet av stifterne 15. desember 1978.

3. Org.nr. 945 543 353 – Tønsberg Tusenårslegat til fremme av sådanne foranstaltninger til Tønsberg bys og innbyggeres vel, som ikke ved lov er foreskrevet for enhver bykommune, stiftet 14.10.1872 og konfirmert 19.07.1878.

4. Org.nr. 944 024 964 – Tønsberg Samlags legat til fordel for Tønsbergs forskjønnelse med særlig hensyn til træplantningen, dannet av det nedlagte Tønsberg Brændevindssamlags opplagte fond i hht bevilgningskomiteens beslutning av 29. januar 1896.

 

§ 1

Legatets navn er Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn.

§ 2

Legatets grunnkapital er bundet og utgjør pr. 01.01.2010:

Gunnar og Fernanda Eliassens legat kr. 612.637,-
Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse kr. 952.244,-
Tønsberg Tusenårslegat kr. 583.714,-
Tønsberg Samlags legat kr. 274.077,-

Sum kr. 2.422.672,-

Grunnkapitalen kan ikke forringes.

§ 3

Legatet har til formål å gi bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn, herunder til oppføring av, bevarelse av eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, så som kirker, skoler og forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Av legatutdelingene skal minimum 40 % gå til tiltak i Sem sogn, mens resterende utdelinger skal gå til øvrig byforskjønnelse i Tønsberg og omegn, herunder treplanting i byen.

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre i samråd med oppnevnt fagkomitemedlem. Stiftelsen skal ha et fagkomitemedlem som representerer Sem sogn. Medlemmet oppnevnes av Sem menighetsråd.

Fagkomitémedlemmet oppnevnes for fire år av gangen og kan gjenoppnevnes.

§ 5

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6

Plassering av legatets midler avgjøres av styret.

Styret bestemmer eventuelt tilsetting av forretningsfører.
Styret skal påse at regnskap, revisjon og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Utdeling av legatets midler for de enkelte år fastsettes av styret.

§ 7

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser.

Translate »