Søk

Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V

Stiftelsen skal støtte medisinsk forskning innen medisin og biologi.

Disponible midler deles ut 23. september hvert femte år i form av en pris kalt «Erkjennelsesprisen» (eventuelt «Gleditschprisen»).

Prisen deles ut til medisinsk forskning og forskere som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi. Midlene kan også deles ut på forhånd som stipend til forskning på ovennevnte områder.

Det rettes spesielt fokus på forskning innen polyartritt og/eller hjerneforskning, bioelek­trisitet (bølgevitenskap) o.l.

 

Det forventes at prisen deles ut neste gang i 2020, eventuelt i 2021.


Vedtekter

Den 23. september 1999 , er norske kroner 1.500.000,00 - enmillionfemhundretusen -, av Gun-vor Gleditsch ved gavebrev, overført til egen konto lydende på nedenfor nevnte fond, undergitt følgende vilkår:

§ 1. Fondet er opprettet ved gave fra Gunvor Gleditsch og på bakgrunn av arv fra og etter felles ønske med hennes mor, Margit Gleditsch.

§ 2. Fondets grunnkapital utgjør kr. 1.500.000 ,00 og plassere s på en betryggende måte etter styrets beslutning.

Fondet kan økes ved ytterligere gaver eller arv.

§ 3. Fondets midler, fortrinnsvis renteavkastningen, utdeles den 23. september hvert 5. år, i form av en pris, benevnt "Erkjennelsesprisen" eventuelt "Gleditschprisen".

Prisen deles ut til medisinsk forskning og forskere som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi, fortrinnsvis innen polyartritt og/eller hjerneforskning, bioelek­trisitet (bølge-vitenskap) o.l. (N.B. ikke smertefulle dyreforsøk) eller på forhånd som stipendium til forskning på ovennevnte områder. Ubenyttet avkastning tillegges kapitalen.

§ 4. Fondet bestyres av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitets-styret ved Universitetet i Oslo.

§ 5. Styret er bare beslutningsdyktig når alle styremedlemmene er til stede.

Dersom annet ikke er bestemt i disse statuttene, fatter styret dersom det består av flere perso-ner, sine beslutninger med vanlig flertall, og velger i så fall selv sin leder.

Det pålegges styret å sørge for regnskap og revisjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

§ 6. Avkastningen av kapitalen skal normalt kun deles ut hvert 5. år, men dersom renten skulle bli høy og avkastningen god, kan utdeling skje oftere, samt at inntil 20 % av kapitalen unntaksvis, dersom særlige grunner taler for det, også kan benyttes.

§ 7. Uten å endre legatets formål skal disse statuttene ved enstemmig beslutning kunne suppleres og/eller endres av styret.

§ 8. Statuttene trer i kraft straks.

 

Translate »