Søk

Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V

Fondet skal støtte medisinsk forskning innen medisin og biologi.

Støtten gis i form av en pris kalt «Gleditschprisen».

Prisen deles deles ut 23. september hvert femte år til medisinsk forskning og forskere som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi. Det rettes spesielt fokus på forskning innen polyartritt og/eller hjerneforskning, bioelek­trisitet (bølgevitenskap) o.l.

 

Prisen ble sist delt ut i 2021. Klikk her for utfyllende informasjon. 

 

Neste pris deles ut i 2026. Aktuelle institusjoner og forskningsmiljøer vil da inviteres til å nominere sine kandidater innen en gitt frist.

Nominasjonen bør inneholde:

– begrunnelse for nominasjonen
– kandidatens profesjonelle CV
– kandidatens publikasjonsliste

Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk for å komme i betraktning. Publikasjoner det henvises til må være publisert i anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter.

Nominasjoner kan sendes per post til:
Margit og Gunvor Gleditschs Fond
UNIFOR
Postboks 1131 Blindern
0317 OSLO

Eller per e-post til:
unifor@unifor.no, merket «Gleditschprisen»


Vedtekter

FOR

Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V

Den 23. september 1999 , er norske kroner 1.500.000,00 - enmillionfemhundretusen -, av Gun-vor Gleditsch ved gavebrev, overført til egen konto lydende på nedenfor nevnte fond, undergitt følgende vilkår:

 

§ 1.

Fondet er opprettet ved gave fra Gunvor Gleditsch og på bakgrunn av arv fra og etter felles ønske med hennes mor, Margit Gleditsch.

§ 2.

Fondets grunnkapital utgjør kr. 1.500.000 ,00 og plasseres på en betryggende måte etter styrets beslutning.

Fondet kan økes ved ytterligere gaver eller arv.

§ 3.

Fondets midler, fortrinnsvis renteavkastningen, utdeles den 23. september hvert 5. år, i form av en pris, benevnt "Erkjennelsesprisen" eventuelt "Gleditschprisen".

Prisen deles ut til medisinsk forskning og forskere som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi, fortrinnsvis innen polyartritt og/eller hjerneforskning, bioelek­trisitet (bølge-vitenskap) o.l. (N.B. ikke smertefulle dyreforsøk) eller på forhånd som stipendium til forskning på ovennevnte områder. Ubenyttet avkastning tillegges kapitalen.

§ 4.

Fondet bestyres av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitets-styret ved Universitetet i Oslo.

§ 5.

Styret er bare beslutningsdyktig når alle styremedlemmene er til stede.

Dersom annet ikke er bestemt i disse statuttene, fatter styret dersom det består av flere perso-ner, sine beslutninger med vanlig flertall, og velger i så fall selv sin leder.

Det pålegges styret å sørge for regnskap og revisjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

§ 6.

Avkastningen av kapitalen skal normalt kun deles ut hvert 5. år, men dersom renten skulle bli høy og avkastningen god, kan utdeling skje oftere, samt at inntil 20 % av kapitalen unntaksvis, dersom særlige grunner taler for det, også kan benyttes.

§ 7.

Uten å endre legatets formål skal disse statuttene ved enstemmig beslutning kunne suppleres og/eller endres av styret.

§ 8.

Statuttene trer i kraft straks.

 

Translate »