Søk

Rainpower fond ved NTNU

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner.

Rainpower fond ved NTNU het tidligere GE Energy (Norway) fond ved NTNU. Stiftelsen støtter studier og forskning knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet. Midlene deles ut som bidrag til fast ansatte i stillinger innenfor fagområdet hydrauliske strømningsmaskiner og til siv.ing.-studenter, dr.ing.-kandidater og sivilingeniører med tilknytning til NTNU i form av

  • utdanning- og forskingsstipend
  • stipend til studiereiser i inn- og utland
  • reisebidrag til faglige aktiviteter og ekskursjoner
  • støtte til instrument-/utstyrsanskaffelser.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtekter
for
Rainpower fond ved NTNU

(Godkjent av fondets styre 20. desember 1993. Endringer vedtatt av fondets styre 12. desember 1996, 21. desember 1999 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1

Stiftelsen er opprettet ved gaver fra A/S Kværner Brug og senere økt av Kværner Energy as til fagområdet Hydrauliske strømningsmaskiner, NTNU. Stiftelsens grunnkapital er kr 317.817,48. Den kan økes ved ytterligere gaver. Stiftelsens midler gjøres fruktbringende ved plassering som bankinnskudd eller i godkjente verdipapirer. Etter at Kværner Energy Vannkraftområde med verkstedet ble overtatt av GE Energy (Norway) ble navnet endret til GE Energy (Norway) fond ved NTNU. GE Energy har lagt ned sin vannkraftvirksomhet. Firmaet som viderefører kompetansen er Rainpower AS. Stiftelsen endret derfor navn i 2017 til Rainpower fond ved NTNU.

§ 2

Stiftelsen har til formål å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Så vel stiftelsens kapital som avkastning, kan disponeres til formålet.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret kan beslutte endringer i stiftelsens vedtekter. Endringer kan bare skje med samtykke fra Rainpower AS.

I fall stiftelsens formål ikke lenger kan ivaretas ved NTNU, kan et fulltallig styre ved enstemmig vedtak, i samsvar med gjeldende lover og regler, og med samtykke fra Rainpower AS, overføre stiftelsens midler til en annen institusjon/stiftelse eller oppløse stiftelsen.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. To av medlemmene oppnevnes av Rainpower AS, ett medlem er professoren i strømningsteknikk med fagområde hydrauliske strømningsmaskiner. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som svarer til den frie egenkapital i regnskapet.

Beløpet deles ut som bidrag til fast ansatte i stillinger innenfor fagområdet hydrauliske strømningsmaskiner og til siv.ing. studenter, dr.ing. kandidater og sivilingeniører med tilknytning til NTNU i form av:

- Utdanning- og forskingsstipend
- Stipend til studiereiser i inn- og utland
- Reisebidrag til faglige aktiviteter og ekskursjoner
- Støtte til instrument/utstyrsanskaffelser

Midlene utdeles etter innstilling av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Stiftelsen dekker for øvrig utgifter til reise, opphold og representasjon i forbindelse med gjestebesøk til professoren i fagområdet hydrauliske strømningsmaskiner.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

Translate »