Søk

Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Fondet støtter formål ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hvert års midler skal gå til

  • å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid og å opprettholde kontakt mellom fakultetet og personer som er uteksaminert fra fakultetet
  • studentstipend til teologiske studenter, kandidater og prester som er utdannet ved fakultetet og har tilknytning til fakultetet
  • å arrangere ekskursjoner og kurs som faller inn under nevnte formål.

Fondet lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Det teologiske fakultet til bruk i henhold til formålet.


Vedtekter

FOR 

Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 29. mai 1974 og 7. april 1978. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 18. september 2000 og14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. januar 2001, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

 

§ 1

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november 1973 og Anne og Reidar Hauges legat opprettet av Anne Hauge. I 2000 ble grunnkapitalen satt til NOK 2.000.000,-, og nedjustert i 2005 til NOK 580.909,-. Grunnkapitalen er urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

Fondet har i 2018 fått tilført annen egenkapital samlet inn i forbindelse med professor emeritus Nils A. Dahls bortgang. Det aktuelle beløpet er NOK 225 000. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes som følger, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret: a) Å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid og å opprettholde kontakt mellom fakultetet og dem som er utdannet ved dette. b) Å gi studentstipend til teologiske studenter, kandidater og prester som er utdannet ved fakultetet og har tilknytning til fakultetet. c) Å arrangere ekskursjoner og kurs som faller inn under nevnte formål. Udisponert avkastning i det enkelte år kan disponeres i de påfølgende år.

§ 3

Fondets fagkomité består av dekanen, prodekanen for utdanning og prodekan for forskning ved Det teologiske fakultet. Leder av Studentutvalget har møterett. Fagkomiteens beslutninger treffes ved stemmeflertall. Dekanen leder fagkomiteen. Den skal føre protokoll over sine forhandlinger. Endringer av statutten kan alene skje etter enstemmig forslag fra fagkomiteen i fondet.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »