Søk

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Stiftelsens formål er å bygge videre på Geddes’ tanker rundt tverrfaglig planlegging og forskning, miljøvern og en bærekraftig utvikling.

Patrick Geddes var selv økolog, biolog, byplanlegger, sosiolog og pedagog.

Stiftelsens midler kan gis til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som arbeider med prosjekter og forskning som formidler disse verdiene.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 50 000,00 NOK
 

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel.

Legatet gir også støtte publikasjoner av resultater av forskning i samfunnsplanlegging. Publikasjoner som er direkte knyttet til Patrick-Geddes-samlingens dokumenter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

STØTTEN GIS I FORM AV
- vitenskapelig stipend
- publikasjonsbidrag

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?
Du må
- være arkitekt, samfunnsplanlegger eller forsker
- arbeide med et prosjekt eller forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern eller tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.
Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 9. september 1988, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. oktober 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet ble opprettet i desember 1986 ved gave fra dr. Philip Boardman. Gaven omfattet en kontant innbetaling på NOK 60.000,- som skulle være legatets grunnkapital, og dr. Boardmans samling av verk og dokumenter om Patrick Geddes` liv og arbeid. Kapitalen har senere vokst og grunnkapitalen ble i 1998 økt til NOK 650.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Universitetsbiblioteket ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal sørge for samlingens permanente og sikre oppbevaring, og den skal gjøres tilgjengelig for interesserte ved utstilling eller på annen passende måte. Samlingen kan også utlånes til ansvarlige institusjoner for kortere perioder etter avtale med legatets fagkomité.

§3.

Stiftelsens fagkomité skal bestå av:

- en representant oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund
- en representant oppnevnt av Universitetet i Oslo
- en representant oppnevnt av Realfagsbiblioteket ved UiO

Medlemmene har en funksjonstid på 3 år og de kan gjenoppnevnes for ytterligere 3 år. Medlemmene velger selv sin leder. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Legatets statutter kan kun endres i samarbeid med fagkomitéen.

§4.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen utdeles etter innstilling fra legatets fagkomité og kan anvendes som bidrag til:

- å fremme og formidle nærmiljøvern og tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel, fortrinnsvis i samsvar med Patrick Geddes´ ånd og ideer.

- å publisere resultater av forskning i samfunnsplanlegging som fortrinnsvis er direkte knyttet til Patrick-Geddes-samlingens dokumenter.

Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »