Søk

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Legatet bygger videre på Geddes’ tanker rundt tverrfaglig planlegging og forskning, miljøvern og en bærekraftig utvikling.

Patrick Geddes var økolog, biolog, byplanlegger, sosiolog og pedagog.

Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som arbeider med prosjekter og forskning som formidler disse verdiene.

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Fastsatt av Det akademiske kollegium 9. september 1988, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. oktober 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet ble opprettet i desember 1986 ved gave fra dr. Philip Boardman. Gaven omfattet en kontant innbetaling på NOK 60.000,- som skulle være legatets grunnkapital, og dr. Boardmans samling av verk og dokumenter om Patrick Geddes` liv og arbeid. Kapitalen har senere vokst og grunnkapitalen ble i 1998 økt til NOK 650.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Realfagsbiblioteket ved UiO skal sørge for samlingens permanente og sikre oppbevaring, og den skal gjøres tilgjengelig for interesserte ved utstilling eller på annen passende måte. Samlingen kan også utlånes til ansvarlige institusjoner for kortere perioder etter avtale med legatets fagkomité.

§3.

Stiftelsens fagkomité skal bestå av:

- en representant oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund
- en representant oppnevnt av Universitetet i Oslo
- en representant oppnevnt av Realfagsbiblioteket ved UiO

Medlemmene har en funksjonstid på 3 år og de kan gjenoppnevnes for ytterligere 3 år. Medlemmene velger selv sin leder. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Legatets statutter kan kun endres i samarbeid med fagkomitéen.

§4.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen utdeles etter innstilling fra legatets fagkomité og kan anvendes som bidrag til:

- å fremme og formidle nærmiljøvern og tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel, fortrinnsvis i samsvar med Patrick Geddes´ ånd og ideer.

- å publisere resultater av forskning i samfunnsplanlegging som fortrinnsvis er direkte knyttet til Patrick-Geddes-samlingens dokumenter.

Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »