Søk

Norges tekniske høgskoles fond

Fondet deler ut reisestipend til ph.d.-kandidater innen teknologiske fag ved NTNU.

Fondet støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen.

Prioriterte formål er reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid, deltagelse på sommerskole eller lignende og studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid.

Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra stiftelsen, vil bli prioritert.

Ordinært tildelingsbeløp er inntil NOK 25 000, men særlig gode søknader kan få tildelt høyere beløp.

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Norges tekniske høgskoles fond

(Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.1995 og av Kollegiet 5. april 2001. Ny endring 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18.03.2002 og 13. januar 2005)

 

§ 1

"Norges tekniske høgskoles fond" er opprinnelig grunnlagt ved frivillige bidrag i anledning Norges tekniske høgskoles åpning. I fondet er i 1960 inngått det tidligere "Industriens Fond til Industriell forskning", opprettet ved gavebrev av 15. september 1935 i anledning Høgskolens 25-års jubileum. Stiftelsens kapital utgjorde ved sammenslutningen i 1960 kr 1.222.384,68 hvori inngår Industriens Fond til Industriell Forskning med kr 152.162,66.

I 1988 inngikk Jubileumsfondet av 1960 ved Norges tekniske høgskole i Norges tekniske høgskoles fond med kr 15.049.365,34.

Fondet er senere blitt tilført midler fra følgende legater: Gudbrand Gregersen de Saags legat, A/S Forretningsbankens fond, Ingeniør A. Øiens legat og Frederick Bertuchs legat.

Norges tekniske høgskoles fond skal ha som siktemål å oppta i seg stiftelser som var tilknyttet Norges tekniske høgskole, og som innvilges opphevelse som selvstendig stiftelse ved sammenslåing med dette fond. Videre skal det være et siktemål å oppta gaver som NTNU måtte motta i fremtiden for formål som under §3, og hvor det er ønskelige at stiftelsesformen benyttes.

§ 2

Stiftelsens grunnkapital er per 01.01.2000 kr 19.300.000,- og den skal være urørlig.

§ 3

Stiftelsens formål er å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning ved NTNU.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp til å fremme så vel vitenskapelige som praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark. utdanningen og siv.ing. utdanningen. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Etter forslag fra fakultetene oppnevnes en professor fra hvert av NTNUs fakulteter som utdanner sivilarkitekter og sivilingeniører. Oppnevningen skjer for 4 år av gangen. Gjenoppnevning foretas vanligvis ikke. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 7

Endringer i disse vedtekter må vedtas med 2/3 flertall i NTNUs styre

Translate »