Søk

Michael Width Endresens fond for Sunnmøre næringsliv

Fondet støtter vitenskapelige praktiske og/eller teoretiske undersøkelser av spesiell interesse og betydning for næringslivet i Sunnmøre med Ålesund by.

Så langt det er mulig, bør undersøkelsene også fortrinnsvis utføres i eller fra nevnte distrikt.

Michael Width Endresens Fond For Sunnmørsk Næringsliv ble opprettet i 1935. Fondet  er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles styre og forvaltes etter samme regler.

 

Fondet lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar. Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Klikk her for å bli overført til Nansenfondet og de dermed forbundne fonds samleside for utfyllende informasjon.


Vedtekter

FOR

Michael Width Endresens fond for Sunnmøre næringsliv

Fondet er opprettet av Michael With Endresen - født 17/5 1873, død 31/12 1938 - ved testament 27/3 1935 med påtegninger. Ved utlodninger i testators dødsbo 30. desember 1939 og 30. desember 1940 er fondet i verdipapirer og kontanter utlagt kr. 620 000,00 som med fradrag av 10 % arveavgift utgjør fondets foreløbige grunnkapital.

 

§ 1.

Fondet skal alltid være et selvstendig fond. Det skal bestyres av styret for "Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme", som består av 6 personer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer. Fondet forvaltes for øvrig etter samme regler som for sistnevnte fond bestemt.

§ 2.

Fondets grunnkapital, kr. 1.567.047, skal være urørlig og anbringes som for alminnelige stiftelsers og legaters midler til enhver tid bestemt. Denne bestemmel­se skal dog ikke være til hinder for at fondet overensstemmende med testators i testamentet uttrykte ønske beholder urealisert - så lenge det måtte finnes formålstjenlig - aksjer som dødsboet har utlagt til det.

Fondets kapital skal hvert år tillegges minst 1/10 av den årlige rente­avkastning. Det skal dessuten kunne økes ved gaver eller bidrag også fra andre.

§ 3.

Fondets renteavkastning - etter avsetning som i § 2 nevnt - skal fortrinnsvis anvendes til vitenskapelige praktiske og/eller teoretiske undersøkelser av spesiell interesse og betydning for næringslivet i Sunnmør med Ålesund by. Såfremt det hensiktmessig lar sig ordne, bør undersøkelsene også fortrinnsvis utføres i eller fra nevnte distrikt. For øvrig kan renteavkastningen anvendes på den måte som styret til enhver tid måtte finne tjenlig til fremme av nevnte distrikts næringsliv i videre betydning - herunder også hjemmeindustrien.

§ 4.

Der forutsettes opprettet et råd på tre medlemmer som kan komme med forslag til anvendelse av rentene, og med hvem styret kan samråde seg. Rådet oppnevnes for tre år om gangen. Et medlem oppnevnes av Ålesunds formannskap, et av ordførerne i Søndre Sunnmør og et av ordførerne i Nordre Sunnmør. Rådets arbeid forutsettes å være ulønnet. Medlemmenes utlegg til skyss og diét i anledning av rådsmøter refunderes av fondets midler.

§ 5.

Skulle styret noe år ikke finne formålstjenlig anvendelse for rentene, kan disse helt eller delvis oppspares for anvendelse senere år eller tillegges den urørlige kapital.

§ 6.

Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig­gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansen­fondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps­revisjon som "Fridtjof Nansens fond".

Translate »