Søk

Den internasjonale sommerskoles stipendiefond

Fondet skal gi stipend til hel eller delvis dekning av reise- og oppholdsutgifter for studenter som ønsker å delta på Den internasjonale sommerskole.

Ved stipendtildeling tas det bl. a. hensyn til at:

  1. stipendene skal gis til studenter som ikke selv kan dekke utgiftene og heller ikke har anledning til å få dem dekket på annen måte
  2. det ønskes bred internasjonal rekruttering, med deltakelse fra alle større geografiske områder
  3. studenter fra utviklingsland får anledning til å delta på Den internasjonale sommerskole så vidt mulig på lik linje med andre
  4. det ønskes studenter som i størst mulig grad kan nyttiggjøre seg av oppholdet ved Den internasjonale sommerskole.

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Hvert års tilgjengelig midler tildeles Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo til bruk i tråd med formålet.


Vedtekter

FOR

Den internasjonale sommerskoles stipendiefond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 30. april 1998, med endringer vedtatt 24. august 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998 og 8. januar 2002.

 

§1.

Fondet er opprettet ved sammenslåing av Den internasjonale sommerskoles stipendiefond og Næringslivets stipendiefond for Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo.

§2.

Fondets samlede grunnkapital er NOK 4.000.000,- som skal være urørlig. Av den årlige avkastning skal 20% legges til grunnkapitalen. Fondets kapital kan økes ved gaver.

§3.

Fondets formål er å yte stipendier til hel eller delvis dekning av reise- og oppholdsutgifter for studenter som ønsker å delta ved Den internasjonale sommerskole. Ved tildeling av stipendier fra fondet skal det bl.a. tas hensyn til:

a) At stipendiene skal komme dem til gode som ikke selv kan dekke utgiftene og heller ikke har anledning til å få dem dekket på annen måte.

b) At det ønskes bred internasjonal rekruttering, med deltakelse fra alle større geografiske områder.

c) At studenter fra utviklingsland får anledning til å delta i Den internasjonale sommerskole så vidt mulig på linje med andre.

d) At det ønskes studenter som i størst mulig grad har forutsetninger for å nyttiggjøre seg av oppholdet ved Den internasjonale sommerskole.

§4.

Styret for Den internasjonale sommerskole fatter beslutning om fordeling av stipendier. Styret kan delegere sin myndighet til styrets leder i de tilfeller der en hurtig avgjørelse må tas.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »