Søk

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Fondet deler ut stipend til kvinnelige akademikere - utenlandske og norske - til videre utdannelse og forskning.

Stipendene deles ut annethvert år. Neste utlysning forventes annonsert i 2025. Styret vil annonsere sine prioriteringer når søknadsmottaket åpner. 

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 10 000 – NOK 30 000.

 

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 1. september annethvert år. Søknadsfristen er fast 15. oktober.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Stiftet etter initiativ av cand, pharm. Martha Moldung.

Vedtatt av N. K. A. ‘s landsmøte 24/5-71, 30/5-74, 22/9-81 og 29/3-92.

 

§ 1

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne er opprettet til minne om professor, dr. és. sciences Ellen Gleditsch.

Fondets grunnkapital er skaffet til veie ved gaver fra medlemmer av Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund, fra venner og elever av Ellen Gleditsch.

Fondets grunnkapital er kr. 100.000,-. Denne må aldri angripes eller forminskes, men kan økes ved gaver eller kapitalopplegg.

 

§ 2

 Stiftelsens formål er å dele ut stipendier til kvinnelige akademikere - utenlandske og norske - til videre utdannelse og forskning.

 

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Stiftelsen skal videre ha en fagkomité bestående av fire medlemmer:

2 representanter oppnevnt av Universitetet i Oslo

2 representanter oppnevnt av Universitetet i Bergen

Tjenestetiden for fagkomiteen er fire år med mulighet for forlengelse.

Utdeling av stipend foretas av styret etter forslag fra oppnevnte fagkomite.

 

§ 4

 Styret kan med kvalifisert flertall endre vedtektene dersom dette anses nødvendig. Leder har ikke dobbeltstemme ved vedtektsendringer.

 

 

 

Translate »