Søk

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Fondet støtter studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Det gis støtte til både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

Midlene skal fortrinnsvis gis som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode på 1–3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor stiftelsens rammer.

Fondet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Fastsatt av Det akademiske kollegium 5. september 1980 med endring av 11. august 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Legatets grunnkapital er på NOK 600.000, - og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Så vel epidemiologiske som klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier kan gis støtte. Støtte kan gis til igangværende prosjekter eller til prosjekter som planlegges satt i gang. De midler som deles ut, skal fortrinnsvis brukes som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode av 1-3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor fondets rammer. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Forandring av statuttene kan foretas av Universitetsstyret etter forslag fra Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »