Søk

Winnie og Ragnar Mathisens Høgskolefond

Stiftelsen gir stipend til studenter ved den tidligere maskinlinjen ved NTNU.

Stiftelsen deler ut stipend til den eldste studenten på andre årskull ved den tidligere maskinlinjen, forutsatt at studenten ikke har brukt mer enn ett år i første klasse.

Hvis det er igjen overskytende midler av avkastningen, skal det deles ut et stipend til den beste studenten ved siv.ing/siv.ark studiet, som har fullført studiene inkludert diplomarbeidet.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.


Vedtekter

§ 1

Stiftelsen er opprettet i henhold til testament datert 1.mai 1994 etter Winnie og Ragnar Mathisen og skal bære navnet: ”Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond”.

§ 2.

Stiftelsen har som formål å forestå utdeling av stipender til studenter ved den tidligere maskinlinjen ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, nå Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU. Stiftelsen har ikke noe ervervsmessig formål.

§ 3.

Stiftelsen grunnkapital utgjør kr 648.750 og er urørlig.

§ 4.

Stiftelsen skal ha er styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5.

Stiftelsen skal ha en fagkomité på minst 4 medlemmer. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor, og skal bestå av ansatte med laboratorietilknytning og førstekompetanse fra instituttene Institutt for energi- og prosessteknikk og Institutt for maskinteknikk og produksjon. To representanter skal utpekes av DnB NOR i Trondheim. Fagkomiteens funksjonstid er 4 år.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan benyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål.

50 % av den årlige avkastningen av stiftelsens midler, maksimalt til norske kr 52.000,-, skal utdeles som stipend til den eldste studenten i andre årsklasse ved ett av de ovenfor nevnte institutt, forutsatt at studenten ikke har anvendt mer enn ett år i første klasse ved sitt studium ved NTNU.

Dersom 50 % av den årlige avkastningen overstiger norske 52.000,-, skal det overskytende beløp gis som et stipend til den student ved tidligere NTH-institutt som har fullført sine studier inklusive diplomarbeidet med beste avgangsresultat samme kalenderår.

Dersom flere studenter har samme resultat, skal stipendet deles likt mellom disse.

50 % av den årlige avkastningen av stiftelsens midler skal legges til stiftelsens grunnkapital.

Stipendiet skal utdeles den 1. september det år den berettigede student begynner i andre årsklasse. Eventuelle stipender for beste avgangsresultat skal utdeles samtidig med at vedkommende mottar sitt eksamensvitnemål fra NTNU.

 

Translate »