Søk

Overlege Andvords tuberkuloselegat

Legatet gir støtte til vitenskapelige undersøkelser tilknyttet Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

De vitenskapelige undersøkelsene skal angå sykdommer av særlig betydning for folkehelsen og forebyggende medisin.


Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Hvert års tilgjengelig midler tildeles Instituttet direkte til bruk i tråd med legatets formål.


Vedtekter

FOR

Overlege Andvords tuberkuloselegat

Fastsatt av Det akademiske kollegium 16. oktober 1981, med endring av 24. november 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. mars 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er på overlege Andvords initiativ i 1917-1918 opprettet gjennom bidrag fra en rekke bidragsytere. Grunnkapitalen ble i 1999 satt til NOK 900.000,- og den er urørlig. Fondet kan økes ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til vitenskapelige undersøkelser tilknyttet Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo angående sykdommer av særlig betydning for folkehelsen og forebyggende medisin. Anvendelse av disponible midler bestemmes av bestyreren ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag i samråd med dekanus ved Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.