Søk

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Fondets formål er å fremme økonomisk forskning. The fund's purpose is to promote economic research.

(see below for English)

Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952).

Hvert års tilgjengelige midler deles ut til følgende formål: 

a) Stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt over. Kandidaten må være under 40 år ved søknadsfristens utløp. Den som mottar slikt stipend skal avgi skriftlig rapport til styret. 

b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling. 


Fondet annonserer årlige stipendmidler i januar/februar med søknadsfrist medio mars.

Søknader sendes inn elektronisk via UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne siden i en egen fane under når midlene er annonsert. 

— 

 

The fund’s purpose is to promote economic research.

Support is preferably given to studies of conditions and development in Norway or other countries that participated in the European Reconstruction Program (1947-1952).

Each year’s available funds are granted to the following purposes:

a) Scholarship for a younger researcher, preferably for study purposes as mentioned above. The candidate must be under 40 years of age at the end of the application deadline. The person who receives such a scholarship must submit a written report to the board.

b) Contributions to the printing of reports as mentioned under a.

c) Coverage of expenses when inviting foreign researchers to stay in Statistics Norway’s Research Department.

 

The fund annually announces  available funds in January / February with an application deadline in mid-March.

Applications must be submitted electronically via UNIFOR’s application portal. The application form is made available on this page in a separate tab below when the funds have been announced.

 

 


Utlysning

Søknadsfrist 18.03.2022
(see below for English)

 

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond


Fondet fremmer økonomisk forskning. Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952).

STØTTEN GIS I FORM AV

a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1.

b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling.

 

Søknadsfristen er 18. mars.


--

 

The fund’s purpose is to promote economic research.

Support is preferably given to studies of conditions and development in Norway or other countries that participated in the European Reconstruction Program (1947-1952).

Each year’s available funds are granted to the following purposes:

a) Scholarship for a younger researcher, preferably for study purposes as mentioned above. The candidate must be under 40 years of age at the end of the application deadline. The person who receives such a scholarship must submit a written report to the board.

b) Contributions to the printing of reports as mentioned under a.

c) Coverage of expenses when inviting foreign researchers to stay in Statistics Norway’s Research Department.


 

The application deadline is 18th of March.


 

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

§ 1

Fondet har til formål å fremme økonomisk forskning, fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52).

§ 2

Fondet er et eget rettssubjekt knyttet til Statistisk Sentralbyrå som oppnevner styre og fører tilsyn med forvaltningen.

§ 3

Fondet har en grunnkapital på en million kroner som er skjenket av Ingegerd Skaug i overensstemmelse med Arne Skaugs ønske. Fondets grunnkapital kan ikke angripes. Grunnkapitalen skal gjøres rentabel fortrinnsvis ved anbringelse i anerkjente norske og utenlandske aksjer. Eventuell kursgevinst ved salg av verdipapirer skal tillegges kapitalen. 

§ 4

Fondet har et styre på 4 personer. Sjefen for Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå skal være formann i styret. De øvrige 3 medlemmer oppnevnes etter forslag fra følgende institusjoner: 

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Statsøkonomisk forening
  • Utenriksdepartementet

Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er til stede. 

§ 5

Det tilligger styret å foreta plassering av grunnkapitalen som bestemt i § 3 og fordele den årlige avkastning til følgende formål: 

a) Stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i § 1. Den som mottar slik stipend skal avgi skriftlig rapport til styret. 

b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling. 

Når inntekten ikke kan disponeres til formål som angitt skal den legges til grunnkapitalen eller reserveres for senere utdeling. 

§ 6

Statistisk Sentralbyrå utpeker sekretær og revisor for fondet og fastsetter deres godtgjørelse. Styret skal innen utgangen av februar måned avgi revidert regnskap og beretning til Statistisk Sentralbyrå om virksomheten i det foregående kalenderår. 

Translate »