Søk

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Fondets formål er å fremme økonomisk forskning. The fund's purpose is to promote economic research.

(see below for English)

Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952).

Hvert års tilgjengelige midler deles ut til følgende formål: 

a) Stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt over. Kandidaten må være under 40 år ved søknadsfristens utløp. Den som mottar slikt stipend skal avgi skriftlig rapport til styret. 

b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling. 


Søknadsfristen er 2. april 2024. 

Søknader sendes inn elektronisk via UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne siden i en egen fane under når midlene er annonsert. 

— 

 

The fund’s purpose is to promote economic research.

Support is preferably given to studies of conditions and development in Norway or other countries that participated in the European Reconstruction Program (1947-1952).

Each year’s available funds are granted to the following purposes:

a) Scholarship for a younger researcher, preferably for study purposes as mentioned above. The candidate must be under 40 years of age at the end of the application deadline. The person who receives such a scholarship must submit a written report to the board.

b) Contributions to the printing of reports as mentioned under a.

c) Coverage of expenses when inviting foreign researchers to stay in Statistics Norway’s Research Department.

 

The application deadline is 2th of April 2024. 

Applications must be submitted electronically via UNIFOR’s application portal. The application form is made available on this page in a separate tab below when the funds have been announced.

 

 


Vedtekter

FOR

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

 

§ 1

Fondet har til formål å fremme økonomisk forskning, fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52).

§ 2

Fondet er et eget rettssubjekt knyttet til Statistisk Sentralbyrå som oppnevner styre og fører tilsyn med forvaltningen.

§ 3

Fondet har en grunnkapital på en million kroner som er skjenket av Ingegerd Skaug i overensstemmelse med Arne Skaugs ønske. Fondets grunnkapital kan ikke angripes.

§ 4

Fondet har et styre på 4 personer. Sjefen for Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå skal være formann i styret. De øvrige 3 medlemmer oppnevnes etter forslag fra følgende institusjoner: 

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Statsøkonomisk forening
  • Utenriksdepartementet

Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er til stede. 

§ 5

Styret skal årlig vurdere utdelinger til følgende formål:

a) Stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i § 1. Den som mottar slik stipend skal avgi skriftlig rapport til styret.
b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.
c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling.

§ 6

Statistisk Sentralbyrå utpeker sekretær og revisor for fondet og fastsetter deres godtgjørelse. Styret skal innen utgangen av februar måned avgi revidert regnskap og beretning til Statistisk Sentralbyrå om virksomheten i det foregående kalenderår. 

Translate »