Søk

Alf Harborgs fond

Fondet støtter klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen ALS.

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU prioriteres ved ellers like søknader.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 20 000 kr – 80 000 kr. 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Alf Harborgs fond

 

§ 1.

Stiftelsens navn er Alf Harborgs fond.

§ 2.

Stiftelsens formål er å fremme klinisk eller basalvitenskaplig forskning vedrørende nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateral-sklerose som mulig.

§ 3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs Rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.
Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 4.

Innstilling til utdeling av midler foretas av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

§ 5.

Stiftelsens grunnkapital er urørlig og utgjorde pr 13.12.1988 kr 707.413, og er gitt som testamentarisk gave av Alf Harborg. Grunnkapitalen er siden indeksregulert til 1.201.436 kr pr 31.12.2011. Av den årlige avkastningen skal en andel svarende til siste års inflasjon tillegges grunnkapitalen.

§ 6.

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU skal prioriteres, dersom de faller innenfor rammen av stiftelsens formål.