Søk

Professor Paul A. Owrens fond

Stiftelsen skal støtte forskning på trombose, hemostase og aterosklerose.

Forskningen skal ledes og drives av fast ansatte i vitenskapelig stilling knyttet til Institutt for indremedisinsk forskning, uansett arbeidsplass, så lenge slik forskning er aktuell.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 29. april 1988. Endringer vedtatt av Det akademiske kollegium 29. september 1992, 19. mars 1996 og 5. desember 2001. Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. april 1996 og 16. april 2002.

§1.

Fondet er en privat stiftelse med sete i Oslo. Det er opprettet ved gavebrev av 3. oktober 1987 og 13. august 1992. Fondet er dessuten tillagt NOK 100.000,- da kontoen for Frida Irgens Sørlies gave til Universitetets Institutt for tromboseforskning av 12.02.1974 ble avsluttet 31.12.1995. Grunnkapitalen er NOK 12.100.000,-.

§2.

Stiftelsens formål er å støtte forskning i trombose, hemostase og atherosklerose som ledes og drives av fast ansatte i vitenskapelig stilling knyttet til Institutt for indremedisinsk forskning, uansett arbeidsplass, så lenge slik forskning er aktuell.

§3.

10% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal brukes til drift og til anskaffelse av utstyr som er nødvendig for formålet. En enstemmig fagkomité kan også utdele forskerpriser til høyt fortjente kandidater og likedan stipendier når dette finnes berettiget.
Ubenyttet avkastning tillegges rentefondet. En enstemmig fagkomité kan også angripe fondets kapital i helt spesielle tilfeller.

§4.

Fondets fagkomité skal bestå av en representant for donatorene, en representant for ledelsen ved Universitetet i Oslo, og tre representanter for de fast ansatte i vitenskapelig stilling ved Institutt for indremedisinsk forskning. Medlemmene oppnevnes av Universitetsdirektøren, for den første fagkomitéens vedkommende etter forslag fra donatorene, senere skjer oppnevningen etter forslag fra fondets fagkomité. Oppnevnelsen skjer for tre år av gangen. Gjenoppnevning kan finne sted.
Fagkomitéen konstituerer seg selv. Dersom et fagkomitémedlem forlater sin stilling, skal nytt medlem oppnevnes i samme kalenderår.
Fagkomitéen gjør sine vedtak i møte, og det skal føres protokoll over disse. Bortsett fra bestemmelsene i §3, gjelder simpelt flertall som fagkomitéens vedtak.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »