Søk

Borgermester Edvard Christies legat

Stiftelsen deler ut reisestipend til jurister og humanister tilknyttet Universitetet i Oslo.

Midlene deles ut annethvert år til personer som har:

  • tatt juridisk embetseksamen med laud og ønsker å fortsette sine studier i utlandet
  • tatt avsluttende universitetseksamen med laud og ønsker å studere språk eller historie i utlandet.

I 2020 inviteres søkere tilknyttet Det juridiske fakultet.

I 2021 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.

I 2022 inviteres søkere tilknyttet Det juridiske fakultet.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.

 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK
 

Borgermester Edvard Christies legat

Stiftelsen deler i år ut reisestipend til jurister og humanister tilknyttet Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det skal deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE I ÅR?

Du må 

- ha tatt avsluttende universitetseksamen med laud

- ha planer om å fortsette dine studier i utlandet

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 1947. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 18. februar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. august 1999 og 28. august 2001.

§1.

Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK 100.000, men ble senere økt til NOK 500.000,-. Legatet ble i 1998 tilført midler ved en overføring av Høyesterettsdommer Eyvind Andersens legat til beste for jurister og filologer. Legatets grunnkapitalen er NOK 600.000,- og den skal være urørlig. Kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Av den disponible del av avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles til personer som har tatt avsluttende universitetseksamen med laud og som ønsker å studere språk eller drive historiske studier i utlandet. Tildeling av midler skjer etter innstilling fra de respektive fakultetene. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »