Søk

Borgermester Edvard Christies legat

Stiftelsen deler ut reisestipend til jurister og humanister tilknyttet Universitetet i Oslo.

Midlene deles ut annethvert år til personer som har:

  • tatt juridisk embetseksamen med laud og ønsker å fortsette sine studier i utlandet
  • tatt avsluttende universitetseksamen med laud og ønsker å studere språk eller historie i utlandet.

I 2021 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.
I 2022 inviteres søkere tilknyttet Det juridiske fakultet.
I 2023 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.  

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

 


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 17. januar 1947. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 18. februar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. august 1999 og 28. august 2001.

§1.

Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK 100.000, men ble senere økt til NOK 500.000,-. Legatet ble i 1998 tilført midler ved en overføring av Høyesterettsdommer Eyvind Andersens legat til beste for jurister og filologer. Legatets grunnkapitalen er NOK 600.000,- og den skal være urørlig. Kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Av den disponible del av avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles til personer som har tatt avsluttende universitetseksamen med laud og som ønsker å studere språk eller drive historiske studier i utlandet. Tildeling av midler skjer etter innstilling fra de respektive fakultetene. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »