Søk

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 2. mars 1984, endring godkjent av Det akademiske kollegium 9. mars 2001

§1

Fondet er gitt Universitetet i Oslo av Aase Bye ved gavebrev av 21. november 1983 til minne om hennes mann Trygve J.B. Hoff. Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør NOK 1.500.000,-. Fondets grunnkapital vil kunne styrkes. Grunnkapitalen er fordelt med:

  • Kr. 500.000,- til formål § 2a - øyesykdommer
  • Kr. 500.000,- til formål § 2b - hjertekirurgi
  • Kr. 500.000,- til formål § 2c - ortopedisk kirurgi

Det var ønsket til donatrix at professor Gudmund Semb, professor Ulf Slungaard og professor Ivar Hørven ved opprettelsen av legatet skulle sitte i hver sin fagkomité.

§2

Fondets formål er å fremme:

  • a) Utforskning av øyesykdommer, både hva gjelder morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling.
  • b) Utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling.
  • c) Utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

§3

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen fordeles etter innstilling fra en fagkomité bestående av minimum 3 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

Oppnevningsperioden for fagkomitémedlemmene er 3 år med adgang for gjenoppnevning.

Det vil være adgang til utdeling av en pris, eller av bidrag til planlagt eller pågående forskning

§4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »