Søk

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Fondet støtter vitenskapelig, medisinsk forskning.

Støtte gis til:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr – 100 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 2. mars 1984, endring godkjent av Det akademiske kollegium 9. mars 2001

 

§1

Fondet er gitt Universitetet i Oslo av Aase Bye ved gavebrev av 21. november 1983 til minne om hennes mann Trygve J.B. Hoff. Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør NOK 1.500.000,-. Fondets grunnkapital vil kunne styrkes. Grunnkapitalen er fordelt med:

  • Kr. 500.000,- til formål § 2a - øyesykdommer
  • Kr. 500.000,- til formål § 2b - hjertekirurgi
  • Kr. 500.000,- til formål § 2c - ortopedisk kirurgi

Det var ønsket til donatrix at professor Gudmund Semb, professor Ulf Slungaard og professor Ivar Hørven ved opprettelsen av legatet skulle sitte i hver sin fagkomité.

§2

Fondets formål er å fremme:

  • a) Utforskning av øyesykdommer, både hva gjelder morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling.
  • b) Utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling.
  • c) Utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

§3

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen fordeles etter innstilling fra en fagkomité bestående av minimum 3 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

Oppnevningsperioden for fagkomitémedlemmene er 3 år med adgang for gjenoppnevning.

Det vil være adgang til utdeling av en pris, eller av bidrag til planlagt eller pågående forskning

§4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.