Søk

Orlaug L. Merkesdals legat

Stiftelsen deler ut stipend til geologer.

Geologen skal være i fast stilling og/eller være ph.d.-kandidat, postdoktor eller mastergradsstudent tilknyttet Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo. Stipendet skal brukes til å fremme forskning eller studier knyttet til geologi, inkludert til utenlandsopphold ved relevante institusjoner, reiser og vitenskapelige møter.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. oktober. 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er Orlaug L. Merkedals legat. Stiftelsen er opprettet av Kari Ølnes ved testament av 11. april 2016.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen av stiftelsen NOK 500 000. Stiftelsen har ikke et evighetsperspektiv. Grunnkapitalen kan økes ved gaver.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å utdele et årlig stipend tilsvarende 2,5 G (Folketrygdens grunnbeløp), som skal fordeles mellom 2 - to - til 3 - tre - geologer i fast stilling og/eller pH. D- kandidater, postdoktorer eller mastergradsstudenter som naturlig hadde tilhørt tidligere Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo med retning som utdannelse til geolog. Stipendet skal benyttes til fremme av forskning eller studier knyttet til geologi, herunder til utenlandsopphold ved relevante institusjoner, reiser og vitenskapelige møter.

Utdeling av stipender skal foretas av styret etter innstilling fra fagkomiteen.

§ 3 Styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§ 4 Fagkomite

Stiftelsens fakomite skal bestå av tre medlemmer oppnevnt av Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Oppnevningsiden er tre år, gjengoppnevning kan finne sted.

Translate »