Søk

Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse

Stiftelsen gir tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer.

Avkastningen skal deles likt mellom formålene, enten ved at det årlige beløpet deles på de to formålene eller at de mottar hele den årlige avkastingen annethvert år.

 

Stiftelsen inngår som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED .

UNIFOR-FRIMED tar imot søknader fra og med 15. januar til og med 15. februar hvert år.

Klikk her for å gå til UNIFOR-FRIMEDs nettside.


Vedtekter

§ 1
Stiftelsen er opprettet den 7.4.2016 på grunnlag av bestemmelsene i Ingebjørg Gilboes testament av 1. juni 2013. Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 2 000 000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og tillegges et årlig beløp av avkastningen slik at kapitalens realverdi opprettholdes. Kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

 

§ 2
Stiftelsens formål skal være å yte tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis til kreft og hjerte- og karsykdommer. Avkastningen skal deles likt mellom formålene, enten ved at det årlige beløpet deles på de to formålene eller at de mottar hele den årlige avkastingen annethvert år. Et års ubenyttede midler overføres til senere års utdelinger.

§ 3
Oppretters datter Inge-Margrethe Gilboe skal ha rett til innsyn i stiftelsens virksomhet, og skal hvert år underrettes om avkastningens størrelse og hvem som har mottatt legatporsjon.

§ 4
Fondet skal ha et styre på minimum 3 og maksimum 10 medlemmer som oppnevnes av styret ved Universitetet i Oslo.

§ 5
Styret velger selv revisor.

Translate »