Søk

Framkomiteens belønning for polarforskning

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år. 

Prisen tildeles «en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi».
 
Prisen ble sist utdelt i 2021 til Prof. Dr. Paul Wassmann ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet. Klikk her for utfyllende informasjon. 

Klikk her for en komplett historikk over prisvinnerne. 

Neste prisutdeling forventes annonsert og gjennomført i 2025. Det åpnes for nominasjoner i februar samme året. Medlemmer av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og formannen i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap av Det Norske Videnskaps-Akademi, medlemmer av de matematisk-naturvitenskapelige fakulteter og dekanene ved de historisk-filosofiske fakulteter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, har rett til å sende inn motivert forslag om hvem belønningen skal tildeles. Nominasjonsfristen er 30. mai.

 
Utdelingen avholdes på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober hvert fjerde år.  

Vedtekter

FOR

Framkomiteens belønning for polarforskning

Fastsatt av Det akademiske kollegium 27. oktober 1961. Stadfestet av Sosialdepartementet 9. november 1961. Endret ved Det akademiske kollegiums vedtak 31. mars 1992 og 24. august 2001 og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002. Endret etter beslutning av rektor den 19. april 2006; jf vedtak i Universitetsstyret den 20. desember 2005 og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet den 13. januar 2009.

 

§1.

Legatet er opprettet ved gavebrev av 23. mai 1961 til Universitetet i Oslo fra Komitéen for bevaring av polarskipet "Fram" i anledning av 25-års jubileet for Framhusets åpning. Legatets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 50.000,-. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 250.000,-. Den skal være urørlig og kan økes ved senere gaver eller tilskudd.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen sammen med eventuelle bidrag fra Framkomitéen eller andre anvendes til "Framkomiteens belønning for polarforskning" eller deles ut som bidrag til forskningsoppgaver.

§3.

"Framkomiteens belønning for polarforskning" kan deles ut hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag - ved en avhandling eller på annen måte - til utforskning av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi.

Utdelingen foretas av Universitetsstyret etter innstilling av en komité på tre medlemmer oppnevnt av Kollegiet med en funksjonstid på tre år, to etter forslag fra Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet og ett etter forslag fra Framkomitéen.

Medlemmer av den matematisk- naturvitenskapelige klasse og formannen i historisk- filosofiske klasse av Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo, medlemmer av de matematisk- naturvitenskapelige fakulteter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, har rett til hvert år før den 23. mai å sende inn motivert forslag til Kollegiet om hvem belønningen skal tildeles. Ved bedømmelsen av de innkomne forslag kan innstillingskomitéen innhente de supplerende uttalelser som den finner påkrevet.

§4.

Finnes ingen verdig til å få "Framkomiteens belønning for polarforskning" for vedkommende år, kan årets avkastning enten legges til kapitalen eller deles ut som bidrag til forskningsoppgaver under de fagområder som er nevnt i §3, første ledd. Utdelingen foretas da sammen med universitetets øvrige vitenskapelige stipendier.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 
Translate »