Søk

UNIFOR-FRIMED

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. 

Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi.

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

 

Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene.

Alle faste vitenskapelig ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra UNIFOR-FRIMED. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger er ikke fast ansatt, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdoktorer og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger, kan kontakte sin gruppeleder og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelig ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søkere med klare planer om å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU-midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler til rådighet (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI og Jebsen eller store EU-bevilgninger).

 

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning som består av stiftelser som støtter generell medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Per dags dato inngår følgende 10 stiftelser i støtteordningen:

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo  støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO.
Legatet til Henrik Homans Minde støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.
S. G. Sønneland Foundation, Oslo støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO.
Joh. H. Andresens medisinske fond støtter utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer.
Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat  støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF.
Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi støtter forskning innen klinisk farmakologi.
Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer støtter forskning innen hjerte, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.
Dr. S. H. Taylors og Ragnar og Karen Kirkevolls stiftelse for kardiovaskulær forskning støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.
Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.
Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse gir tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer.

 

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 50 000 - NOK 150 000. Eksepsjonelt gode søknader kan tildeles høyere beløp.

 

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres årlig på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

Klikk her for en oppdatert veileder for søkere.