Søk

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO.

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo er opprettet gjennom en sammenslåing av en rekke mindre fond og legater med formål å støtte forskning på kreftsykdommer.

Tilgjengelige midler hvert år fordeles slik:

• 87 % deles ut som stipend til å fremme kreftforskningen og bekjempelse av kreft
• 10 % skal gå til forskning på lungekreft, reisestipend til leger som studerer lungekreft i utlandet, og bidrag til avhandlinger om lungekreft
• 3 % skal gå til undersøkelser om kreftsykdommens årsaksforhold gjennom dekning av reiseutgifter for å legge fram resultat fra forskning i patologi.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 2 349 000,00 NOK
 

UNIFOR-FRIMED 2021


Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene.

Alle faste vitenskapelig ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra UNIFOR-FRIMED. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger er ikke fast ansatt, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdoktorer og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger, kan kontakte sin gruppeleder og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelig ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søkere med klare planer om å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU-midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler til rådighet (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI og Jebsen eller store EU-bevilgninger).

 

HVILKE STIFTELSER INNGÅR I STØTTEORDNINGEN?

Klikk på den enkelte stiftelses navn for å bli videreført til stiftelsenes egne nettsider. 

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo  støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO.

Legatet til Henrik Homans Minde støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

S. G. Sønneland Foundation, Oslo støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO.

Joh. H. Andresens medisinske fond støtter utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer.

Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat  støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF.

Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi støtter forskning innen klinisk farmakologi.

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer støtter forskning innen hjerte, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.


Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse gir tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer.

 

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil fem sider. Prosjektbeskrivelsen skal innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søknaden må også inkludere et oversiktlig budsjett for hele prosjektet som viser hvordan en eventuell tildeling skal brukes, publikasjonsliste for de siste fem årene og gruppeleders CV.

 

HVORDAN UTBETALES STØTTEN?

Forskningsgruppeleder kan søke om en rammebevilgning til et forskningsprosjekt. Innvilgede søknader vil vanligvis motta en flat sum som en rammebevilgning til prosjektet. Bevilgningene kan gis for inntil tre år av gangen. Flerårige bevilgninger utbetales som en årlig flat sum. Gruppeleder må hvert år legge fram en tilfredsstillende framdriftsrapport for å få tilsagn om bevilgning for kommende år.

Forskningsgruppeledere som har fått en flerårig bevilgning, kan ikke få ny bevilgning fra UNIFOR-FRIMED før perioden er utløpt.

 

Bevilgninger vil kun overføres til gruppelederens prosjektkonto ved Universitetet i Oslo.

 

RAPPORTERING

Alle mottakere av midler fra UNIFOR-FRIMED må levere en økonomisk rapport som redegjør for hvordan bevilgningen har blitt brukt.

Mottakere av flerårige bevilgninger må levere en årlig framdriftsrapport for prosjektet, som også inneholder økonomisk rapport samt publikasjonsliste og liste over avlagte doktorgrader fra forskningsgruppen det siste året.

Rapport skal leveres innen 15. februar påfølgende år. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til stans i videre utbetaling av bevilgningen og/eller krav om å få midlene tilbakebetalt.

 

STØTTEORDNINGEN LYSER UT MIDLER HVERT ÅR MED FAST SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR.

 

Søknadene sendes inn gjennom UNIFORs elektroniske søknadssystem.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst 1 måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysninger kan variere noe fra år til år.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 30. september 1998, 24. november 1999, 18. mai 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. desember 1998, 28. september 2000, 28. august 2001, 24. januar 2005, og Stiftelsestilsynet 25. januar 2010.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Elna og Gustav B. Bulls legat, Fru Dr. Ludvig Larsens legat til kreftens bekjempelse, Agnes og Einar Wang Bentzens legat og Kjersten Nærheims legat. Legatet er tilført midler ved Edith Arntzens gave og Lilly Anna Johansens gave og Anlaug Kalkviks gave. Fondets grunnkapital utgjorde NOK 3 588 000,-. Legatet ble i 2011 slått sammen med Bergliot og Sigurd Skaugens fond til bekjempelse av kreft hvor grunnkapitalen ble økt med NOK 4 083 267,-.

Stiftelsen ble i 2013 slått sammen med og tilført grunnkapital fra Sev. Dahl's fond til forskning i patologi med NOK 500 000, Kjøpmann Einar Unsgaard og hustru Kitty Unsgaards legat med NOK 6 000 000 og Legatet til minne om H. G. og Andrine Berg og deres sønn Hans Gysler Berg med NOK 1 755 000. Fondet fikk samtidig tilført grunnkapital med NOK 433 333,- fra Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning og NOK 157 500,- fra Johs. I. Svanholms fond.

Fondets samlede grunnkapital utgjør NOK 16 517 100,- og er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Stiftelsen skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer. En professor innen kreftforskning, som fungerer som fagkomitéens leder, og to medlemmer med vararepresentanter, alle oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppnevningene skjer for et tidsrom av tre år. Gjenoppnevning kan finne sted.

§3.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal gå til forskning vedrørende lungekreft, reisestipend til leger som studerer lungekreft i utlandet og bidra til avhandlinger vedrørende lungekreft og 3 % skal gå til undersøkelser vedrørende kreftsykdommens årsaksforhold gjennom dekning av reiseutgifter for fremleggelse av resultat fra forskning i patologi.

Utdeling av disponible midler skjer etter innstilling fra fagkomitéen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »