Søk

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO.

Stiftelsens midler skal fordeles slik:

• 87 % deles ut som stipend til å fremme kreftforskningen og bekjempelse av kreft
• 10 % skal gå til forskning på lungekreft, reisestipend til leger som studerer lungekreft i utlandet, og bidrag til avhandlinger om lungekreft
• 3 % skal gå til undersøkelser om kreftsykdommens årsaksforhold gjennom dekning av reiseutgifter for å legge fram resultat fra forskning i patologi.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her).

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 30. september 1998, 24. november 1999, 18. mai 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. desember 1998, 28. september 2000, 28. august 2001, 24. januar 2005, og Stiftelsestilsynet 25. januar 2010.

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Elna og Gustav B. Bulls legat, Fru Dr. Ludvig Larsens legat til kreftens bekjempelse, Agnes og Einar Wang Bentzens legat og Kjersten Nærheims legat. Legatet er tilført midler ved Edith Arntzens gave og Lilly Anna Johansens gave og Anlaug Kalkviks gave. Stiftelsens grunnkapital utgjorde NOK 3 588 000.

Stiftelsen ble i 2011 slått sammen med Bergliot og Sigurd Skaugens fond til bekjempelse av kreft hvor grunnkapitalen ble økt med NOK 4 083 267.

Stiftelsen ble i 2013 slått sammen med og tilført grunnkapital fra Sev. Dahl's fond til forskning i patologi med NOK 500 000, Kjøpmann Einar Unsgaard og hustru Kitty Unsgaards legat med NOK 6 000 000 og Legatet til minne om H. G. og Andrine Berg og deres sønn Hans Gysler Berg med NOK 1 755 000. Stiftelsen fikk samtidig tilført grunnkapital med NOK 433 333 fra Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning og NOK 157 500 fra Johs. I. Svanholms fond.

Stiftelsens samlede grunnkapital utgjør NOK 16 517 100 og er urørlig. Grunnkapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Stiftelsen skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppnevningene skjer for et tidsrom av tre år. Gjenoppnevning kan finne sted.

§3.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal gå til forskning vedrørende lungekreft, reisestipend til leger som studerer lungekreft i utlandet og bidra til avhandlinger vedrørende lungekreft, og 3 % skal gå til undersøkelser vedrørende kreftsykdommens årsaksforhold gjennom dekning av reiseutgifter for fremleggelse av resultat fra forskning i patologi.

Utdeling av disponible midler foretas av styret etter innstilling fra fagkomitéen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »