Søk

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Stiftelsen deler ut stipend til forskere innen klinisk kardiologi for utveksling mellom universitetene i Oslo og Leeds

Støtten gis i form av reisestipend og vitenskapelige stipend. Tildelingen skal fortrinnsvis alternere mellom de to universitetene. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel gjelde, uavhengig av hvilket av de to universitetene kandidaten tilhører.

Dr. Stanley H. Taylor’s Fund for Cardiovascular Research awards grants to fund the exchange of researchers in the field of clinical cardiology between the University of Oslo and the University of Leeds. Financial support is given in the form of travel bursaries and research grants. In principle, funding will alternate each year between applicants from the two universities. However, the most suitable applicant will always be preferred – irrespective of the university to which they belong.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar. Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen. Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

The foundation accepts applications every year. The application deadline is February 15. Applications are submitted through UNIFOR's electronic application system. The application form will be made available at least 1 month before the application deadline. Please note that application announcements may vary slightly from year to year.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?
Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no or phone: +47 2234 0140 for access information.
Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications carefully.
The application must be sent electronically via the UNIFOR application portal.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. november 1998, med endring godkjent 14. mai 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. mai 1999 og 31. oktober 2001.

§1.

Fondet er opprettet av Dr. Stanley H. Taylor ved en gave av 30. januar 1992 på NOK 1.000.000,-.

§2.

Fondets grunnkapital på NOK 1.000.000,- er urørlig. Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible avkastning skal anvendes som utvekslingsstipend til forskere innen klinisk kardiologi mellom universitetene i Oslo og Leeds. Stipend utlyses årlig og søknad om stipend må skrives på engelsk. Tildeling skal fortrinnsvis alternere mellom de to universitetene. Men prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket av de to universitetene kandidaten tilhører. Ubenyttede midler kan overføres til rentefondet for senere anvendelse.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité på tre medlemmer. Ett av medlemmene skal være Dr. Stanley H. Taylor så lenge han ønsker det. Han oppnevner selv sin etterfølger, eller denne oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra Det medisinske fakultet. Hvert av universitetene i Oslo og Leeds oppnevner ett medlem blant professorene i kardiologi ved de respektive universiteter. Oppnevnelsen skjer for to år ad gangen. Ingen kan gjenoppnevnes mer enn seks ganger. Komitébeslutninger tas ved simpelt flertall.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »