Søk

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

Deler av midlene er øremerket med fortrinnsrett hvis aktuelt. Det gjelder 

  1. gjestende geokjemikere som søker boligstøtte. Søknader fra briter og nordamerikanere (fra USA, Canada og Mexico) gis fortrinnsrett ved ellers likestilte søknader.
  2. norske geokjemikere som søker forskningsmidler

Stipendmottakere må levere inn en 1-2 siders rapport med informasjon om oppnådde resultater (inklusive publikasjoner) som følge av mottatte stipend. Rapporten leveres inn elektronisk via UNIFORs søknadssystem senest en måned etter at stipendet er brukt opp.

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

 

§ 1. Grunnkapital

Stiftelsen er en sammenslutning mellom Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge og Olge Adamsons legat.

Olge Adamsons legat er opprettet av midler testamentert til Mineralogisk-Geologisk Museum av dr.philos. Olge Johan Jungstedt Adamson, Oslo, født 28/ 2-1916, død 12/2-1991. Legatets grunnkapital som er urørlig, utgjør NOK 650.000.

Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon – stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning av jubileet.

Elkem er en rettsetterfølger av Christiania Spigerverk, navnet opphørte i eget bruk i 1972.

Stiftelsens grunnkapital utgjør 950 000 og er urørlig.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å støtte geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

50% av støtten skal fortrinnsvis tildeles som boligstøtte til gjestende geokjemikere, fortrinnsvis briter og nordamerikanere (fra USA, Canada og Mexico), men også som forskningsmidler til norske geokjemikere.

§ 3. Forvaltning

Stiftelsens styre er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens midler og fastsetter årlige beløp til utdeling til formålet.

§ 4. Fagkomite

Stiftelsen skal ha en fagkomite bestående av tre vitenskapelig ansatte ved Naturhistorisk Museum (NHM). Fagkomiteen oppnevnes av styret ved NHM for en periode på 3 år. Gjenoppnevning kan finne sted.

§ 5. Styret

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer, oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Translate »