Søk

Kristiania Brødfabrik A/S’s legat for næringsmiddelforskning ved Universitetet i Oslo

Legatet støtter fri vitenskapelig forskning innen næringsmiddelhygiene ved Universitetet i Oslo.

Støtte gis til relevant forskning ved Institutt for helse og samfunn (tidligere seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi). Midlene skal særlig gå til forskning på brød og cerealer.

Midlene kan brukes til

  • lønn til hel- eller deltidsforskning på emner nevnt ovenfor
  • stipend i form av bidrag til bestemte forskningsprosjekter
  • anskaffelse av utstyr
  • anskaffelse av andre vitenskapelige hjelpemidler for utførelse av aktuelle undersøkelser
  • publisering 

Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Hvert års tilgjengelig midler tildeles Instituttet direkte til bruk i tråd med formålet. 


Vedtekter

FOR

Kristiania Brødfabrik A/S’s legat for næringsmiddelforskning ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. april 1949 og stadfestet av Sosialdepartementet 28. april 1949. Med godkjenning av 3. juli 1975 fra Kristiania Brødfabrik A/S er statuttene endret ved Det akademiske kollegiums vedtak av 20. februar 1976, 19. januar 1993 og 7. juni 2001 samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

 

§ 1.

Kristiania Brødfabrik A/S`s legat ble opprettet ved gavebrev av 17. mars 1948 på NOK 250.000,- til Universitetet i Oslo. Legatkapitalen skulle "danne begynnelsen til et institutt for fri vitenskapelig forskning på næringsmidlenes og folkeernæringens områder i tilknytning til Hygienisk institutt". Av forskjellige grunner har dette ikke latt seg realisere, og med givernes samtykke - jfr. § 2 nedenfor - er formålet med legatet endret. Legatets urørlige kapital var per 31.12.1999 på NOK 1.347.255,-. Grunnfond og opplagsfond er urørlig. Grunnfondet kan økes ved gaver, også fra andre givere.

§ 2.

30% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal etter fagkomitéens bestemmelse anvendes til fri vitenskapelig forskning på næringsmiddelhygienens område i tilknytning til Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi ved Universitetet i Oslo. Forskning vedrørende brød og cerealier skal i særlig grad tilgodesees. De disponible midler skal brukes så vel til lønn til hel- eller deltidsforskning over emner nevnt i første ledd, som stipend i form av bidrag til bestemte forskningsprosjekter, til anskaffelse av utstyr og andre vitenskapelige hjelpemidler for utførelse av slike undersøkelser, samt til publisering av disse.

§ 3.

Legatet skal ha en fagkomité bestående av en av professorene i forebyggende medisin oppnevnt av Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag som leder, et medlem oppnevnt av Cerealia Norge A.S. og et medlem oppnevnt av Statens ernæringsråd. Et års ubenyttede midler kan etter komitéens avgjørelse legges til kapitalen eller overføres til senere års anvendelse. Avgjørelser i fagkomitéen skal være enstemmige.

§ 4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

§ 5.

Legatets statutter kan ikke forandres uten godkjennelse fra Cerealia Norge A.S. og Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Translate »