Søk

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Det deles ut midler etter følgende fordelingsnøkkel

  • 73% til bekjempelse av tuberkulose
  • 27% til bekjempelse av kreft.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr – 100 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
 

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft


Legatet gir tilskudd til prosjekter som kan bidra til bekjempelse av tuberkulose og kreft.

Søkere bør representere en institusjon, forening eller lignende.

Det må komme frem av søknaden hvordan midlene tenkes brukt.

Søknad om reisestipend prioriteres ikke.

 

Søknadsfristen er 15. februar 2023.

 

Tuberkulose
Tilskudd gis til prosjekter som kan bidra til bekjempelsen av tuberkulose nasjonalt og / eller internasjonalt gjennom økt innsikt tuberkuloserelaterte problemstillinger eller økt innsats i forebygging og/eller behandling av tuberkulosesykdom. Aktuelle prosjekter kan være rettet inn mot basalforskning, kliniske problemstillinger eller være mer orientert mot praktiske tilrettelegginger i arbeidet mot tuberkulose.

Søknader som faller inn under fagfeltet tuberkulose kan søke om inntil 100 000 kr.

Kreft
Tilskudd gis til prosjekter som kan bidra til bekjempelsen av kreft. Legatets utlysning rettes inn mot kreftrehabilitering. Ikke relevante prosjekter avslås.

Søknader som faller inn under fagfeltet kreft kan søke om inntil 65 000 kr.

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

FOR 

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

 

§ 1.

Generaldirektør Ragnvald Blakstad opprettet 30. januar 1917 Blakstadfondet til bekjempelse av tuberkulose.

Ved testament av 17. mars 1946 etterlot nederlandske statsborger Laurine Maarschalk midler til den norske stat til bruk i arbeidet med tuberkulosesaken i Norge. Stortinget vedtok 7. februar 1958 at arvede midler skulle anvendes til et fond til fremme av arbeidet med tuberkulosesaken i Norge.

Ved testament av 5. april 1939 besluttet Solveig Helbing at dersom hun døde ugift og uten livsarvinger skulle hennes formue tilfalle et legat som skulle bære navnet; «Paul Helbing og hustru Adelaide, født Haug, samt datter Solveigs legat». Legatets kapital skal være urørlig og avkastingen skal anvendes til ubemidlede tuberkuløses behandling eller opphold ved sykehus eller eventuelt kursted og tuberkulosesanatorium, mens den andre halvdel anvendes til ubemidlede kreftsykes behandling eller opp ved nuværende eller eventuelt vordende radiumhospital.

Ved godkjent sammenslåing ble Blakstadfondet og Maarschalk fondet slått sammen med virking fra 01. januar 2005, under navnet Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond.

Etter beslutning fra styrene i Paul Helbing og hustru Adelaide, født Haug, samt datter Solveigs legat og Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond har Stiftelsestilsynet, med virkning fra 1. januar 2019, godkjent en sammenslåing av stiftelsene.

§ 2.

Den sammenslåtte stiftelsen heter; Blakstad, Maarschalk og Helbing legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft.

§ 3.

Fondets avkastning skal etter styret nærmere bestemmelse anvendes med 73% til bekjempelse av tuberkulose og 27% til bekjempelse av kreft.

§ 4.

Grunnkapitalen er basert på årsregnskapene for 2018, kr. 10 416 164. Grunnkapitalen skal være urørlig.

1/10 del av årlig avkastning skal tillegges legatets grunnkapital.

§ 5.

Legatets styre skal bestå av 5 personer. De nedenfor nevnte organisasjoner skal oppnevne styremedlemmene

i) Etterkommere av Ragnvald Blakstad. Det sittende medlem fra Blakstadfamilien har
rett til å utpeke sin etterfølger.
ii) Folkehelseinstituttet
iii) Universitetet i Oslo, medisinske fakultet
iv) Nasjonalforeningen for folkehelsen
v) Oslo Universitetssykehus

§ 6.

Styret velger selv styreleder.

Styremedlemmenes funksjonstid skal være 4 år, dog slik at ved første oppnevning skal styremedlemmene under pkt. iii) og iv) kun velges for 2 år. Neste gang det skal utpekes styremedlemmer fra de i pkt. iii) og iv) nevnte blir da for 4 år ved ordinært årsmøte i 2021.

Styremedlemmer kan gjenvelges.

Eventuell godtgjørelse til styremedlemmene fastsettes av styret.

§ 7.

Styret skal engasjere forretningsfører til å ivareta den løpende forvalting av legatet. Styret fastsetter forretningsførers godtgjørelse.

§ 8.

Styret skal engasjere regnskapsfører og revisor for legatets regnskap.

§ 9.

For øvrig kommer de til enhver tid gjeldende lovgivning for stiftelser og tilhørende forskrifter til anvendelse.

Translate »