Søk

George Sautreaus legat

Stiftelsen gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student.

Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 01.12.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 136 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir økonomisk bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 136 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

 

Hva skal søknadsteksten inneholde?

Du må oppgi opplysninger om

- alder

- studier

- avlagte eksamener med resultater

- planer for oppholdet i Frankrike

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. juni 1973, og stadfestet av Sosialdepartementet 4. oktober 1973. Senere endringer vedtatt av Det akademiske kollegium 6. mars 2000 og 5. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. mai 2000 og 13. juni 2001.

§1.

Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Legatets grunnkapital var opprinnelig frcs. 300.000,-. Grunnkapitalen ble i 1999 økt til NOK 2.500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til norske studenter med opphold i Frankrike for en periode på minimum et semester. Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. Etter endt opphold i Frankrike skal mottageren av dette bidraget sende en kortfattet rapport til legatets fagkomité. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatets fagkomité skal bestå av tre medlemmer. To av medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra Det historisk- filosofiske fakultet (Klassisk og romansk institutt) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disse medlemmene har en funksjonstid på tre år, men gjenoppnevning er mulig. Det tredje medlem er H. Sinding Larsens etterfølger, som selv utpeker sin etterfølger. Endring av disse statuttene kan alene skje etter enstemmig forslag fra fagkomitéen og etter vedtak av Universitetsstyret.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »