Søk

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Thorleif Dahls legat støtter forskningsaktiviteter innen fagfeltet historie. 

Det er mulig å søke om stipend uavhengig av tilhørighet til institusjon. 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. september 1952, 4. mars 1958 og 4. februar 1963. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 13. oktober 1999, 14. mars 2001 og 14. mai 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000, 28. august 2001, 31. oktober 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest ved en gave på NOK 200.000,- den 30. desember 1961, slik at grunnkapitalen utgjorde NOK 600.000,-. Legatets grunnkapital ble i 1999 oppjustert til NOK 800.000,-. Legatet ble i 2001 overført midler fra Universitetets fond for norsk historisk forskning. Grunnkapitalen ble i den forbindelse oppjustert til NOK 1.550.000,-. I 2006 ble grunnkapitalen nedjustert til NOK 1.200.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til historisk forskning, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§3.

Utdeling av midler foretas etter innstilling fra en fagkomité oppnevnt av Det historisk- filosofiske fakultet, bestående av tre medlemmer, som alle er historikere. Fagkomitéen bestemmer om et års ubenyttede midler skal overføres til kapitalen eller til senere års anvendelse.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »