Søk

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Stiftelsen deler ut stipend for å dekke kostnader for et studieår ved Wadham College ved University of Oxford.

Stipendet kan søkes av kandidater som studerer ved Universitetet i Oslo eller er nylig uteksaminerte derfra. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det er en fordel hvis hensikten med studieoppholdet er å ta en grad.

Stipendet tildeles én student hvert år og skal brukes til å dekke kostnader i løpet av studieåret.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College – Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Informasjon om Norway Scholarship, dets historie og tidligere stipendiater finnes her: Norway Scholarship – Wikipedia.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

 

English

The foundation awards a scholarship to cover the costs of one year of study at Wadham College, University of Oxford.

The scholarship is available to current students or recent graduates of the University of Oslo. Students at all levels of study may apply. However, preference will be given to applicants intending to take a postgraduate degree.

The Scholarship is awarded to one student each year and is meant to cover their costs during one academic year (three terms).

Make sure that you apply for a program of study taught at Wadham College. A list of subjects is available here: Wadham College – Courses.

In making its choice, the selection committee will consider the applicant’s grades, personal and academic potential, and extracurricular activities.

Information about the Norwegian Oxford Scholarship, its history and previous scholars may be found here: Norway Scholarship – Wikipedia.

 

The foundation accepts applications every year. The application deadline is October 15.

 The deadline is for studies commencing the following academic year.

Applications are submitted through UNIFOR’s electronic application system.

The application form will be made available at least 1 month before the application deadline.

Please note that application announcements may vary slightly from year to year.

 

 

For planlagte engelskstudier i Oxford, England, informerer UNIFOR om at det også er mulig å søke

om stipend fra Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat (klikk her). 

Stiftelsen har fast søknadsfrist 15. oktober. 


Vedtekter

I sin opprinnelige form godkjent av Det akademiske kollegium 21. mai 1920. I revidert form forelagt Wadham College til godkjennelse og vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 29. april 1987. Ny endring vedtatt av Universitetsstyret 16. november 2003 og Wadham College 24. oktober 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. februar 2004.

§1.

Nærværende stipendiefond er grunnlagt med det formål å hjelpe studenter ved Universitetet i Oslo til et studieopphold ved et universitetscollege i Oxford, og derved også styrke vennskapets, sympatiens og den gjensidige forståelses bånd mellom norsk og engelsk akademisk ungdom.

§2.

Fondet, som opprinnelig ble opprettet i 1920 med en kapital på NOK 60.000,- samt et årlig tilskudd på £45 fra Wadham College, ble ved begynnelsen av 1980-årene refinansiert. Pr. 1.1.1988 utgjorde fondets kapital NOK 1.301.050,-. Ved en aksjon i 1999 - 2001 har det ved bidrag fra norske privatpersoner, fond og bedrifter kommet inn NOK 2.060.000,- fordelt med NOK 1.640.000,- til Universitetet i Oslo og NOK 420.000,- til Wadham College i England. Fondets grunnkapital er NOK 1.000.000,-, og den skal være urørlig.

Denne kapital er skaffet til veie ved bidrag fra norske og britiske donatorer, som har overført sine bidrag dels til Universitetet i Oslo, dels til Wadham College. Fondsmidlene forvaltes derfor ved henholdsvis Universitetsdirektøren og, for så vidt gjelder donasjon på £25.000,- fra The E.P.A. Cephalosporin Fund (se også §5), ved Wadham College. Forvaltning av fremtidige donasjoner kan, alt etter givers ønske og rådende praktiske forhold, fordeles mellom Universitetet i Oslo og Wadham College.

Av de samlede fonds årlige avkastning forutsettes hvert år 10% å bli tillagt fondskapitalen, for å sikre denne mot verdiforringelse ved inflasjon. Den overskytende del av avkastningen utdeles som stipendium eller legges til et rentefond. Melder det seg ingen kvalifiserte søkere, legges hele årets avkastning til rentefondet.
I den utstrekning fondets avkastning tillater det, kan de årlige utgiftene i forbindelse med den årlige Oxford-forelesningen dekkes av fondet.

§3.

Stipendium blir hvert år å utdele til en student ved Universitetet i Oslo eller til en fra dette utgått yngre kandidat. Stipendiet forutsettes benyttet til å dekke omkostninger ved opphold gjennom ett akademisk år (tre terminer) ved Wadham College.

Under særlige omstendigheter kan en stipendiat tillates å innskrenke sitt Oxford- opphold til to terminer, dog ikke til kortere tid enn et halvt år. På samme vis kan stipendiet unntagelsesvis utdeles to år på rad til samme søker.

§4.

Stipendiet utlyses hvert år i september for det akademiske år som begynner 12 måneder senere. Søkerne vurderes av en komité bestående av tre medlemmer, med to suppleanter oppnevnt av Universitetsstyret (UiO), samt en representant for Den britiske ambassade/British Council i Norge, oppnevnt av Universitetsstyret etter forslag fra Storbritannias ambassadør i Norge. Komitéens formann oppnevnes av Universitetsstyret blant de tre førstnevnte medlemmer, og gis som særlig ansvar å opprettholde forbindelsen med Wadham College på komitéens vegne. Komitéens medlemmer og suppleanter oppnevnes for fem år, og kan gjenoppnevnes for nye fem år.

Komitéen innstiller tre av årets søkere i prioritert rekkefølge. Komitéen skal i denne sammenheng være oppmerksom på den forskjell som ved Universitetet i Oxford gjelder for opptak av studenter, idet studenter som ønsker å studere for en akademisk grad (graduate students), må godkjennes av et fakultetsråd (the appropriate University Faculty Board), mens det står Wadham College fritt etter eget valg å akseptere vanlige "visiting students".

Stipendiaten utpekes av Wadham College blant de tre søkere som stipendkomitéen har innstilt. Ved sitt valg kan College være bundet av hensyn eksempelvis til avgjørelse i et fakultetsråd, som nevnt ovenfor, til ledig laboratorieplass og andre forhold utenfor Collegets egen kontroll.  College har også adgang til å avvise de innstilte søkerne når som helst (enten som immatrikulert eller "visiting student").

Etter at College har godkjent en foreslått kandidat som årets stipendiat, informeres denne gjennom universitetsdirektørens kontor.

§5.

Komitéen har adgang til, hvis den finner dette riktig, i kunngjøringen for det enkelte år å begrense det (eller de) fagområde(r) som årets stipendiat skal tilhøre. Komitéen skal også påse at søkere innen fagkretsen medisin, biologi og kjemi blir tilgodesett i den utstrekning som gjøres mulig ved avkastning fra de £ 25.000 som ved professor Sir E. P. Abraham og Lady Abraham er donert av The E.P.A Cephalosporin Fund. Bortsett fra disse begrensinger, står komitéen ved innstilling av årets stipendiat fritt.
§6.

Ved melding til stipendiaten om tildelingen, gjøres han eller hun oppmerksom på sin forpliktelse til snarest mulig etter studieoppholdets avslutning å innsende en beretning (på engelsk og norsk) om studier og resultater i stipendietiden. Beretningen sendes med eventuelle bemerkninger fra utdelingskomitéen til henholdsvis Wadham College og Universitetsstyret (UiO).

§7.

Universitetet i Oslo ved Universitetsdirektøren påtar seg arbeid og utgifter forbundet med stipendiets kunngjøring, søknadenes behandling i komitéen etc., samt korrespondanse med stipendiatene og med Wadham College.

§8.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret (UiO) oppnevner styre for fondet.

Translate »