Søk

Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning

Stiftelsen støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger:

  • til forskning som inngår under stiftelsens formål
  • til innredning og drift av Avdeling for ernæringsvitenskap
  • som bidrag til Freiafondet.

Fordeling av forskningsmidler gjøres etter ekstern fagfellevurdering

Stiftelsen lyser årlig ut midler i slutten av september med søknadsfrist tidlig november.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning

Stadfestet ved kgl. res. av 27. mai 1932 og endret ved vedtak den 10. november 1992 av Det akademiske kollegium, av rektor på vegne av Det akademiske kollegium den 20. januar 2003 og av Universitetsstyret den 8. juni 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 27. september 2004. Godkjent av stiftelsestilsynet 16. mars 2010

 

§ 1

Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning ble opprettet av direktør Johan Throne Holst ved gavebrev av 11. juni 1931 til Universitetet i Oslo.

Stiftelsens grunnkapital besto opprinnelig av aksjer i A/S Freia Chocolade Fabrik til et beløp pålydende kr 200 000,-.  Stiftelsens grunnkapital er kr 90 250 000. Ved sammenslåing med Ernæringsinstituttets fond i 2017 ble grunnkapitalen tilført kr 250 000.

§ 2

Stiftelsens formål er å støtte ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.  Realverdien av stiftelsens grunnkapital tilstrebes opprettholdt ved regelmessige avsetninger.  De disponible midler kan brukes slik styret bestemmer i henhold til formålet:

- Forskning som inngår under stiftelsens formål

- Innredning og drift av Avdeling for ernæringsvitenskap

- Bidrag til Freiafondet

Fordeling av forskningsmidler gjøres etter ekstern fagfellevurdering.

§ 3

Styret er ansvarlig for forvaltning av stiftelsens midler, men skal delegere oppgaven til ekstern forvalter. Forholdet til forvalter skal reguleres gjennom en forvaltningsavtale.

§ 4

Stiftelsens styre består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som oppnevnes på følgende måte:

- Harald Throne-Holst så lenge han selv ønsker og har mulighet for det. Han oppnevner selv sitt varamedlem. Han utpeker også sin etterfølger som styremedlem. Dette og senere styremedlemmer utpeker også sin etterfølger og varamedlem, dog slik at det søkes utpekt etterkommere av Johan Throne Holst familien som styremedlem. Dersom Throne Holst familien ikke benytter seg av sin rett til å utpeke styremedlem, oppnevnes nytt eksternt styremedlem av Universitetets styre etter forslag fra Det medisinske fakultet.

- Den som utpekes til faglig leder ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, og vedkommende fungerer som styreleder. Faglig nestleder ved avdelingen er varamedlem for styreleder.

- En professor i medisin, fortrinnsvis indremedisin, oppnevnes av Universitetets styre etter forslag fra Det medisinske fakultet. Styremedlemmets varamedlem oppnevnes på samme måte.

Styremedlemmer og varamedlemmer har en funksjonstid på 4 år med adgang til gjenoppnevning.  Styret kan engasjere juridisk, teknisk og annen hjelp i den utstrekning det finner dette nødvendig.

Styrets honorar fastsettes årlig av rektor ved Universitetet i Oslo.