Søk

Otto Løvenskiolds Legat

Legatet gir stipend til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

Stipendene skal dekke inntil ett års studieopphold i utlandet for jurister uteksaminert fra norske universiteter.

Stipendmottaker må være bosatt i Norge og ikke over 38 år ved tidspunkt for tildeling.

Kandidater som kan komme i betraktning, er

  • jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning
  • jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

 Otto Løvenskiolds Legat

Stadfestet ved høieste resol. av 16. januar 1905 og av Sosialdepartementet 9. april 1948 og 26. november 1953, med endringer godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. april 1992 og 22. september 1998, og av Stiftelsestilsynet 8. januar 2008.

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet av Statsminister Carl Løvenskiold og hustru, Overhofmesterinde Elise Løvenskiold, f. Wedel-Jarlsberg, til minne om deres avdøde sønn annensekretær i det Kgl. Utenriksdepartement, cand. jur. Otto Løvenskiold. Den skal hete Otto Løvenskiolds Legat.

Stiftelsens formål er å tilveiebringe midler til stipender for juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

Stiftelsens grunnkapital er NOK 200 000 og kan ikke forringes. Grunnkapitalen kan økes med gaver.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre bestående av fem representanter. Styret velger selv sin leder. Et styrevedtak er gyldig når minst tre representanter er tilstede. Styret velges for fem år av gangen.

Styret skal bestå av én representant fra familien Løvenskiold, oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo, to representanter oppnevnt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og to representanter oppnevnt av Høyesterett.

Familiens representant skal være direkte etterkommer av Statholder Severin Løvenskiold eller hans brødre. Representanten må være norsk statsborger. Om en slik representant ikke finnes, velges et medlem av familien Cappelen, dernest familien Wedel-Jarlsberg. Finnes ingen representanter fra familiene, oppnevner Universitetsstyret en representant etter sitt valg.

Representanter oppnevnt av Det juridiske fakultet bør fortrinnsvis være blant fakultetets ansatte.

Representanter oppnevnt av Høyesterett bør være blant rettens egne medlemmer eller embetsmenn og andre ansatte i tilsvarende betrodde stillinger i forvaltningen.

§ 3

Stipendene anvendes til inntil et års studieopphold i utlandet for jurister uteksaminert fra norske universiteter. Stipendmottaker må være bosatt i Norge og ikke over 38 år ved tidspunkt for tildeling.

Kandidater som kan komme i betraktning er:

- Jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning.
- Jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

Mottakere av stipendet må avlegge rapport til styret.

§ 4

Styret er ansvarlig for en forsvarlig forvaltning av stiftelsens midler. Styret velger selv revisor.

Translate »