Søk

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Stiftelsens midler skal brukes i Apoteker Thaulows ånd med vekt på de kjemiske fagene.

Midlene skal ikke direkte bidra til å fremme vitenskapelig forskning, men tjene til å gjøre vitenskapens resultater kjent for allmennheten.

Dette kan for eksempel skje gjennom prisoppgaver/belønninger for popularisering, ved foredrag, skrift eller i andre media samt i forbindelse med organisert undervisning.

Det skal spesielt legges vekt på tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene, en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet og en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fagene.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 113 000,00 NOK
 

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- 2-3 vitenskapelig stipender til verdige kandidater

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- prisoppgaver/belønninger for popularisering

- foredrag

- skrift eller i andre media

- organisert undervisning

Det skal deles ut inntil kr 113 000.

VED VURDERING AV SØKNADER VIL FØLGENDE VEKTLEGGES

- tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene

- tiltak som fremmer en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet

- tiltak som fremmer en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Konfirmert ved høieste resolusjon 15. september 1874. Statutter vedtatt av Det akademiske kollegium 28. februar 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av Apoteker Harald Conrad Thaulow (1815-1881) ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være "til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774", til minne om oksygenets oppdagelse. Legatets opprinnelige kapital var på NOK 4000,-. Kapitalen har senere vokst og grunnkapitalen ble i 1999 oppjustert til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes i Apoteker Thaulows ånd med vekt på de kjemiske fag. Beløpet skal ikke direkte bidra til fremme av vitenskapelig forskning, men tjene til å gjøre vitenskapens resultater kjent for allmennheten. Anvendelsesområder kan være: Prisoppgaver/belønninger for popularisering, ved foredrag, skrift eller i andre media samt i forbindelse med organisert undervisning. Spesielt bør det legges vekt på tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene, en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet og en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag.

§3.

Legatets fagkomité skal bestå av komitéleder og to medlemmer. Disse oppnevnes for 5 år om gangen. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet foreslår leder, og instituttrådene ved Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt foreslår et medlem hver. Komitéen innstiller hvorledes den disponible avkastning hvert år skal anvendes. Dersom komitéen ikke finner passende anvendelse vedkommende år, kan de disponible midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »