Søk

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Legatets formål er å øke forståelsen for de kjemiske fagene.

Midlene skal ikke direkte bidra til å fremme vitenskapelig forskning, men tjene til å gjøre vitenskapens resultater kjent for allmennheten. Dette kan for eksempel skje

  • gjennom prisoppgaver/belønninger for popularisering
  • ved foredrag, skrift eller i andre media
  • i forbindelse med organisert undervisning

Det legges spesielt vekt på tiltak som fremmer

  • en bedret undervisning ved og utenfor universitetene
  • en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet
  • en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fagene

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Konfirmert ved høieste resolusjon 15. september 1874. Statutter vedtatt av Det akademiske kollegium 28. februar 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av Apoteker Harald Conrad Thaulow (1815-1881) ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være "til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774", til minne om oksygenets oppdagelse. Legatets opprinnelige kapital var på NOK 4000,-. Kapitalen har senere vokst og grunnkapitalen ble i 1999 oppjustert til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes i Apoteker Thaulows ånd med vekt på de kjemiske fag. Beløpet skal ikke direkte bidra til fremme av vitenskapelig forskning, men tjene til å gjøre vitenskapens resultater kjent for allmennheten. Anvendelsesområder kan være: Prisoppgaver/belønninger for popularisering, ved foredrag, skrift eller i andre media samt i forbindelse med organisert undervisning. Spesielt bør det legges vekt på tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene, en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet og en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag.

§3.

Legatets fagkomité skal bestå av komitéleder og to medlemmer. Disse oppnevnes for 5 år om gangen. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet foreslår leder, og instituttrådene ved Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt foreslår et medlem hver. Komitéen innstiller hvorledes den disponible avkastning hvert år skal anvendes. Dersom komitéen ikke finner passende anvendelse vedkommende år, kan de disponible midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »