Søk

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Stiftelsen gir stipend til én eller flere juridiske kandidater til vitenskapelige reiser til land utenfor Norden.

Stipend deles kun ut til juridiske kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiO, dvs. personer som har fullført juridisk embetseksamen, og som ønsker å forske innenfor et nærmere avgrenset/presisert juridisk felt. Stipend gis ikke til personer som ønsker en generell tilleggsutdannelse i utlandet.

Stiftelsen lyser ut midler to ganger i året med faste søknadsfrister 30. mars og 15. oktober. 

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet publiseres minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. mars 1973 og stadfestet av Sosialdepartementet 10. april 1973. Endret ved vedtak av Det akademiske kollegium 16. februar 1993 og 18. desember 2002, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 14. juli 1993 og 23. april 2003.

§1.

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77. Fondets grunnkapital, som er urørlig, er per 31. desember 1993 NOK 2.000.000,-.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Universitetsstyret kan bestemme at dette kapitalopplegg skal opphøre.
Det juridiske fakultet skal utdele den disponible avkastning som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Fakultetet bestemmer om utdelingen skal skje hvert år eller sjeldnere.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »