Søk

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Fondet gir stipend juridiske kandidater til vitenskapelige reiser til land utenfor Norden.

Støtte gis til dem som driver med forskning innenfor et nærmere avgrenset/presisert juridisk felt.

Det gis ikke stipend til personer som ønsker en generell tilleggsutdannelse i utlandet.

Aktuelle kandidater må ha Master i rettsvitenskap.

 

Fondet lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 30. mars

F.o.m. 1. september til og med 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. mars 1973 og stadfestet av Sosialdepartementet 10. april 1973. Endret ved vedtak av Det akademiske kollegium 16. februar 1993 og 18. desember 2002, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 14. juli 1993 og 23. april 2003.

 

§1.

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77. Fondets grunnkapital, som er urørlig, er per 31. desember 1993 NOK 2.000.000,-.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Universitetsstyret kan bestemme at dette kapitalopplegg skal opphøre.
Det juridiske fakultet skal utdele den disponible avkastning som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Fakultetet bestemmer om utdelingen skal skje hvert år eller sjeldnere.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.