Søk

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Stiftelsen støtter master- og PhD-studenter i samfunnsgeografi. 

Det gis støtte til

  • studiereise/feltarbeid
  • publisering
  • deltakelse på seminar/konferanse

Søknader av høy kvalitet innen feltet «queer geography», «disability studies» og ungdomsforskning gis fortrinnsrett ved ellers like gode søknader. 

Masterstudenter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt. 


Stiftelsen lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

 

 

§ 1 opprettelse

Stiftelsen er testamentert til NTNU av førsteamanuensis Anders Löfgren til minne om han selv.

Grunnlaget for stiftelsen er en testamentarisk gave fra førsteamanuensis Anders Löfgren på 500 000,- kr.

 

§ 2 styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 

§ 3 økonomi

Grunnkapitalen er på kr. 500.000 og skal være urørlig.

 

§ 4 fagkomité

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være tre faglærere knyttet til den samfunnsfaglige utdanningen generelt og geografiutdanningen spesielt. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter råd fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

 

§ 5 formål

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend for master- og PhD-studenter i samfunnsgeografi. Masterstudenter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

Stipendene kan benyttes til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse.

Vel begrunnede søknader av høy kvalitet innen feltet "queer geography", "disability studies" og ungdomsforskning vil bli foretrukket.

Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.