Søk

Johan og Julie Fodens Legat

Legatet har som hovedformål å hjelpe syke og gamle i Nøtterøy kommune.

Det gis økonomisk støtte til institusjoner og foreninger på Nøtterøy som arbeider i samsvar med legatets formål. 

Legatet kan vurdere å tilgodese kulturelle formål på Nøtterøy i år med god avkastning. 

 

Legatet er i prosess med å avklare sin rutine for utdeling.


Vedtekter

FOR

Johan og Julie Fodens Legat

 

§ 1

Legatet ble opprettet 10.07.45 ved gavebrev kr.20.000,- fra Gjertrud og John Foden, og bærer hans foreldres navn. 

I 1982 ble legatet tilført en testamentarisk gave kr. 420 000,- fra deres datter Julie Foden. 

Emil og Petra Nords legat, org. nr. 977 150 582 ble i 2010 sammenslått med stiftelsen. 

§ 2

Grunnkapitalen til stiftelsen er pr. 01.01.2010 kr 4 907 156,48.

§ 3

Legatstyret skal bestå av 3 medlemmer samt 2 varamenn for nr. 2 og 3. 

  1. Formann i Nøtterø Sanitetsforening
  2. En person i offentlig stilling i Nøtterøy. 
  3. En person i legatstifternes familie

Styremedlemmene 2 og 3 og likeså varamennene utnevnes av Nøtterøy kommunes Hovedutvalg for Helsevern og Sosialomsorg etter forslag fra sittende styre. 

Legatstyret ansetter forretningsfører. 

§ 4

Av legatets netto inntekt skal minst 20 % tillegges kapitalen. Resten tilgodeses hovedformålet som er å hjelpe syke og gamle. Dette skjer best ved å støtte institusjoner og foreninger fortrinnsvis innen Nøtterøy Kommune som arbeider i samsvar med legatets formål. Kulturelle formål innen Nøtterøy Kommune kan tilgodeses i år med god avkastning. Legatstyret er suverent og kan foreta omprioriteringer av tidligere års tildelinger. Individuell støtte bør ytes i særlige tilfeller. Avertering for å tilkalle supplikanter bør unngås. 

§ 5

Legatkapitalen skal være urørlig. Inntekter som fremkommer ved salg av tegningsretter, overkurser ved salg av aksjer og obligasjoner tillegges legatets urørlige kapital. Remplassering av kaptial anbringes i aksjer, obligasjoner og bankinnskudd. Eventuelle tap blir bokført som kostnader. 

§ 6

Legatet skal bekoste gravstedsutgiftene. 

 

 

Translate »