Søk

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskningen ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av stipend, reisebidrag og lignende for videreutdanning av kandidater som har avlagt sosial/samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 1. mars 1949, 11. april 1967 og 9. oktober 1972. Ending vedtatt av Det akademiske kollegium 21. oktober 2000 og 12. oktober 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. januar 2001 og 28. januar 2002.

§1.

Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK 200.000,-. I 2000 ble legatet tilført midler ved en overføring av August og Mathea Mantheys legat. Legatets grunnkapital ble i 2000 oppjustert til NOK 650.000,-, og den skal være urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte den vitenskapelige forskning ved Universitetet i Oslo i form av stipend, reisebidrag og lignende for videre utdanning av kandidater som har avlagt sosial/samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

§3.

Utdeling av midler foretas av styret etter innstilling fra en fagkomité bestående av tre medlemmer, oppnevnt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet etter forslag fra Økonomisk institutt. Komitémedlemmenes funksjonstid er 3 år og komitéen velger selv sin leder. Et års ubenyttede midler kan legges til kapitalen eller overføres til senere års anvendelse. Statuttene kan ikke endres uten samtykke fra donator.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »