Søk

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere som er over 30 år.

Ingerid Fegersten opprettet stiftelsen i sitt og foreldrenes navn 17. desember 1986. Den første stipendutdeling ble gjennomført i 1988.

Det gis støtte i form av studie- og reisestipend, og ett- eller toårige arbeidsstipend.

Det gis minst ett stipend til en billedkunstner som er over 60 år.

Stipendene deles ut annethvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

Klikk her for en oversikt over stipendmottakerne for 2022. 


Utlysning

Søknadsfrist 01.09.2024


Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere


Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere i form av

- studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
- ettårige arbeidsstipend på kr 150 000
- toårige arbeidsstipend på kr 150 000 pr. år, totalt kr 300 000
- ett æresstipend på kr. 200 000


Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

Vær oppmerksom på at studenter ikke kan søke. Med studiestipend forstås det kunstnere som ønsker stipend til å utvikle seg selv.

Det skal i år deles ut totalt inntil kr 3,1 millioner.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

        - billedkunstner
        - norsk statsborger
        - over 30 år

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema (klikk "Søk her oppe i høyre hjørne).

Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

Vær oppmerksom på hjelpeteksten tilknyttet de forskjellige feltene. Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.


Søknaden skal inneholde følgende vedlegg: 


        - Søknadstekst (maksimalt 200 ord, fylles direkte inn i stiftelsens elektroniske søknadsskjema i angitt felt)

Kunstneren er fri til å vektlegge ulike sider ved sitt kunstnerskap, arbeidsprosesser, eventuelle planer, målsetninger eller andre sider ved sin praksis som søker selv finner relevant å informere om ved søknad om arbeidsstipend eller reisestipend.

        - CV – Lastes opp som 1 PDF-fil (maks 5 MB), ingen sidebegrensning.

CVen skal inkludere alle utstillinger, offentlige innkjøp, gjerne bibliografi og annen informasjon som gjelder kunstnerskapet. Det er ønskelig at CVen lagres i horisontalt format.

        - Bilder – lastes opp som 1 PDF-fil (maks 15 MB), inntil 10 sider

Bildemateriale lastes opp samlet som én PDF på inntil 10 sider liggende i horisontal retning. Antall bilder er fritt innenfor rammen på 10 sider. All informasjon vedrørende kunstverket skal legges inn på samme side som billeddokumentasjonen.

Klikk her for å se prinsippskisse for billedoppsett.

Anbefalte verktøy for å sette opp søknad og eksportere som PDF: Microsoft Word, Powerpoint, Adobe InDesign, Pages (Apple), Scribus (gratis, open source) eller tilsvarende programmer for sammenstilling av bilder og tekst.Søknadsfristen er 1. september 2024.

Vedtekter

FOR

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

 

§ 1

Stiftelsens navn skal være Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens Stiftelse for norske bildende kunstnere.

§ 2

Stiftelsen er en privat stiftelse. Grunnkapitalen er de gaver Ingerid Fegersten har gitt, og som til sammen utgjør kr. 15.000.000. Grunnkapitalen kan ikke røres. Den kan økes ved avkastning eller tilskudd.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. De skal være norske statsborgere. Støtten gis i form av ett eller flere stipendier. Minst ett av stipendiene bør gis til en bildende kunstner over 60 år. Stipendiene skal være to-årige arbeidsstipendier eller ett-årige arbeids- eller reisestipendier. Stipendiene utdeles annet hvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag). Stiftelsen skal i tillegg betale festeavgiften og utgifter til stell og vedlikehold av Synnøve og Elias Fegerstens gravsteder.

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av 3 medlemmer og oppnevnes av Ingerid Fegersten, som skal være styrets formann så lenge hun ønsker det.

Etter Ingerid Fegerstens tid oppnevnes styret av advokat Bjørg Ven, som også skal være styreleder. Styret skal for øvrig bestå av en kunsthistoriker og en billedkunstner. Etter hennes tid skal formannen skal være en advokat som utpekes av Oslo krets av Den norske Advokatforening blant advokater som har gode økonomiske kunnskaper, rede på og interesse for formuesforvaltning. De to øvrige styremedlemmer oppnevnes av formannen blant kandidater som foreslås fra Nasjonalmuseet for kunst.

§ 5

Styret er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens midler. Forvaltningen kan av styret helt eller delvis settes ut til profesjonelle, uavhengige forvaltere. Styret foretar utdeling av stipendier, eventuelt ved hjelp fra en jury som i tilfelle oppnevnes av styret. Inntil 90 % av det årlige overskudd kan utdeles.
Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor, som utpekes av styret.
Styremøter avholdes etter behov og minst en gang i året.

§ 6

Stiftelsens kapital skal plasseres på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 7

Dersom Stiftelsens formål ikke lar seg gjennomføre eller andre vesentlige grunner som nevnt i stiftelseslovens kap. 6 foreligger, skal Stiftelsen oppløses og midlene skal overføres til Nordland fylkesmuseum i Bodø, eller dersom denne institusjon ikke finnes, til annen lignende institusjon i distriktet.

§ 8

For øvrig gjelder bestemmelsene i stiftelsesloven av 15.juni 2001 nr. 59.