Søk

Yngvar Såstads legat

Legatet fremmer forskning på Hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).

Alle ansatte ved Oslo universitetssykehus HF er søknadsberettigede.

 

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for legatets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Yngvar Såstads legat

Legatet er opprettet av midler testamentert til Ullevål sykehus av Yngvar Såstad i testament av 29. juni 2000. Vedtektene er utarbeidet i samråd med testator, senere endret 14.02.2013 i tråd med bestemmelsene i pkt 6.

 

§ 1 Legatets formål

Testator ønsket å fremme forskning på HIV/AIDS ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).

§ 2 Legatets styre

Legatet skal ha et styre. Styret skal representere legatet utad, og har ansvaret for at fondet blir forvaltet innenfor gjeldende statutter og lovverk. Styret har ansvaret fordeling av fondsmidlene.

Styret skal ha tre medlemmer:

  • Avdelingsleder ved Infeksjonsmedisinsk avdeling
  • Forskningsleder i Medisinsk klinikk
  • Jurist ansatt i Juridisk seksjon

Avdelingsleder er styrets leder.

§ 3 Legatets forvaltning

Legatets kapital skal forvaltes forsvarlig slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta legatets formål. Innenfor det som er forsvarlig står styret fritt til å velge hvordan forvaltningen skal gjennomføres. Legatets kapital er kr. 1 839 680,10. Grunnkapitalen er urørlig.

20 % av den årlige avkastningen tillegges grunnkapitalen hvert år. Den øvrige avkastningen, med fradrag av administrasjonsomkostningene, kan disponeres av fondets styre til fordeling en gang pr. år.

Ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 4 Utdeling av stipend

Midler deles ut etter søknad. Alle ansatte ved Oslo universitetssykehus HF er søknadsberettigede.

Styret er berettiget til å anvende renteavkastningen på kapitalen på den måten det til enhver tid finner best, etter følgende hovedretningslinjer:

  1. Bidrag til fremme av vitenskaplige undersøkelser/studier.
  2. Bidrag til informasjon knyttet til vitenskaplig arbeide og resultater.
  3. Bidrag til kjøp av medisinsk -teknisk utstyr som er nødvendig for det vitenskaplige forskningsarbeide.
  4. Bidrag til reiser/opphold utenfor sykehuset i forbindelse med vitenskaplige studier/forskningsprosjekter.

Styret kan oppnevne en sakkyndig komite til å gjennomgå søknadene og komme med innstilling til fordeling.

§ 5 Vilkår i testamentet

Styret skal sørge for stell og beplantning av Aslaug og Ole Såstads (testators foreldre) grav på Grefsen kirkegård i 10 år etter testators død.

§ 6 Vedtektsendringer

Styret kan med kvalifisert flertall endre vedtektene dersom dette anses som nødvendig.