Søk

Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond

Fondet støtter yngre akademiske studenter for å fremme kunnskap om fransk og engelsk kultur og åndsliv.

Stipend gis til opphold i Frankrike, England eller USA, og brukes både til vitenskapelige studier og til å tilegne seg kunnskap om og impulser fra de nevnte lands liv og institusjoner.

 

Fondet ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. 

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Det er ikke mulig å søke støtte direkte fra fondet. Kvalifiserte studenter blir kontaktet av UiO. 


Vedtekter

FOR

Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond

Stadfestet av Sosialdepartementet den 27. juli 1918 og 1. mai 1919. Endret av Det akademiske kollegium 24. mars 1998 og 14. mai 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998, 31. oktober 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond til utbredelse av kjennskap til fransk og engelsk kultur og åndsliv er opprettet ved generalkonsulens gavebrev av 15. mai og 8. desember 1917 samt 4. mars 1919 og skjenket Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania til eie og forvaltning.

§2.

Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 100.000,-. I generalkonsulens gavebrev av 4. mars 1919 er grunnkapitalen økt til NOK 250.000,-. Grunnkapitalen var per 1998 NOK 400.000,-. Den ble nedjustert til NOK 201.000,- i 2006 og den skal være urørlig. Fondets kapital kan forøkes med gaver.

§3.

Fondets formål er gjennom stipendier til yngre akademiske borgere å formidle kjennskapet i vårt land til fransk og engelsk kultur og åndsliv. Stipend gis til opphold i Frankrike, England eller USA, og anvendes så vel til vitenskapelige studier som til det å hente kjennskap til og impulser fra de nevnte lands liv og institusjoner.

§4.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend i samsvar med §3, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Innen 6 måneder etter hjemkomsten skal stipendiaten avgi innberetning til Studentstipendkomitéen.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »