Søk

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond

Fondet støtter vitenskapelig forskning, studiereiser og studentrettede tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Det gis støtte til

 • stipend til studenter og yngre forskere ved Institutt for skogfag og Institutt for landskapsplanlegging, seksjon planfag og rettslære (jordskifte).

Minst 5 % av stipendbeløpet skal gå til kvinnelige søkere.

Ved tildeling skal det spesielt legges vekt på å støtte:
– søkere som er faglig sterke eller som på annen måte har utmerket seg positivt
– arbeid med hovedfagsoppgaver og forskningsoppgaver fortrinnsvis knyttet til furuskog på Vestlandet, fjellskog på Østlandet og skog generelt i Ringerike/Tyrifjordregionen 

 • støtte for vitenskapelig virksomhet ved NMBU og andre landbruksvitenskapelige forskningsinstitusjoner, i form av stipend/bidrag til landbruksvitenskapelige undersøkelser og til studiereiser i inn- og utland.
 • å fremme kvalitetsproduksjon av løvtrær. Andre beslektede skoglige oppgaver kan vurderes av fondets styre. 
 • vitenskapelig arbeid med større forskningsoppgaver innen fagområder hvor det drives forskning ved NMBU, inkludert dekning av utgifter til reisestipend i samme øyemed. 
 • vitenskapelig forskning på og praktiske undersøkelser av ugrasenes biologi og bekjempelsesmåter, til vitenskapelig forskning og praktiske undersøkelser innen fagområdet jordkultur og gjødsling og til vitenskapelig forskning og praktiske undersøkelser innen jordbruksforskningen generelt, inkludert bidrag til studiereiser. 
 • å gi vitenskapelig personale innen skogbruk, samt skogbrukskandidater uteksaminert fra NMBU, anledning til ved selvsyn å studere skogbruksforhold i inn- og utland.  
 • utdeling av pedagogisk pris og andre tiltak som kan bidra til å stimulere god pedagogisk innsats og øke studiekvalitet, og til tildeling av stipend til utenlandske studenter som ønsker kortere studieopphold ved NMBU.  
 • fremme av landbruket i Norge, ut fra den oppfatning at dette best skjer gjennom å heve melkeproduksjonens økonomi.

For å oppnå dette er det av fundamental betydning at meieribruket er i stand til å foredle og omsette melken og melkeproduktene på best mulig måte. Midlene skal særlig gå til

– vitenskapelige undersøkelser av melken og melkeprodukter med det formål å høyne kvaliteten, slik at produktene fra vår melkeforedlingsindustri til enhver tid kan være konkurransedyktig både i inn- og utland. Undersøkelsene kan utføres ved innen- eller utenlandske institutter, dog fortrinnsvis ved NMBUs meieriavdeling
– studier angående melkeproduktenes omsetningsforhold – videreutdanning i teknisk og økonomisk retning innen meierivesenet  

 • oppmuntring og støtte av forskningsarbeider som utføres av Studentsamfunnets medlemmer. Fondets midler kan også brukes til studiereiser i spesielle øyemed eller for nærmere oppgitte arbeidsoppgaver.  
 • faglige studiereiser i inn- og utland for studenter som har sitt hovedfag ved et av skogbruksinstituttene. Midlene kan ikke brukes til reiser organisert av NMBU. 
 • kontantbidrag til fjorårets beste skogbrukskandidat.

 

Søknadsmottaket åpner 28. februar hvert år med søknadsfrist sent mars / tidlig april. 

 

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet vil tilgjengeliggjøres i det annonserte tidsrommet på denne nettsiden. 


Vedtekter

FOR

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond

Justert og vedtatt av UMBs forskningsfonds styre 27. mai 2014 etter fullmakt fra inngående fond.

 

§ 1.

UMBs forskningsfond er opprettet ved en sammenslutning av flere fond, som opprinnelig var gitt som donasjoner for å støtte opp om virksomheten ved Norges Landbrukshøgskole. Følgende fond har slått seg sammen:

Navn: Org.nr.: Etablert(e)/sammenslått(s), år: Kapital 31.12.2011, NOK:
Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond,
979 648 189, (e) 1995 2 149 651
Norges landbrukshøgskoles forskningsfond,
977 125 111, (s) 1998 1 943 665
Ingeniør F. H. Frølichs fond,
977 122 956, (e) 1942 1 543 317
Den Norske Banks forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole,
977 121 418, (s) 1998 727 829
NLHs fond for plantevern og jordkulturforskning,
977 124 131, (s) 1998 499 146
Prof. Agnar Barths reise- og studiefond,
977 120 896, (e) 1945 473 141
NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av
studiekvaliteten, 977 144 094, (s) 1993 188 577
Direktør K. K. Hejes og hustru Bertha Hejes, født Kjuus’ Legat,
977 123 429, (e) 1928 166 703
Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentsamfunnet i Ås,
977 120 675, (e) 1939 96 937
Alma Ester og Halvdan Rosenbergs fond,
977 120 756, (e) 1973 67 620
Hartmann Bollerøds legat,
977 141 486, (e) 1990 61 544

Sum kapital 31.12.2011: 7 918 130

Fondets grunnkapital utgjør NOK 5 817 607,- og er urørlig. Grunnkapitalen utgjør summen av de sammenslåtte fondenes grunnkapital med tillegg av fondenes bundne egenkapital pr 31. desember 2011. Grunnkapitalen kan økes ved gaver og ved tilslutning av andre fond.

§ 2.

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Universitetet for miljø- og biovitenskap innenfor universitetets fagområder i tråd med de sammensluttede fondenes vedtekter.

Utdelinger skal tilsvare fondenes relative andel av de inntredende fondenes andel av UMBs forskningsfonds samlede verdier ved fondets opprettelse.

Styret for UMBs forskningsfond fastsetter årlige rammer for utdeling av støttemidler. Summen skal som hovedregel fastsettes i samsvar med utdelingsregler for stiftelser ved UiO som anbefales av UNIFOR.

Støttemidler til utdeling fordeles av stiftelsens styre innenfor den ramme styret har fastsatt.

Fordeling av støttemidler til sluttmottakere og fagområder skal ivareta de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt, slik dette kommer til uttrykk i eksisterende stiftelsesdokumenter og vedtekter for fondene, herunder støtte opp om universitetets egenart og formål.

Utdeling til UMBs ansatte kan støtte forskning og forskningsrelaterte reiser.

Over tid skal utdelinger til studenter og ansatte tilpasses fordelingen av fagområder for de sammensluttede fond i samsvar med fondenes vedtekter, slik dette fremkommer i formålsmatrisen:

31 % til stipend til studenter og yngre forskere ved Institutt for skogfag og Institutt for landskapsplanlegging, seksjon planfag og rettslære (jordskifte), NLH. Ved tildeling skal det legges spesiell vekt på å støtte: Søkere som er faglig sterke eller som på annen måte har utmerket seg positivt, Arbeid med hovedfagsoppgaver og forskningsoppgaver fortrinnsvis knyttet til furuskog på Vestlandet, fjellskog på Østlandet og skog generelt i Ringerike/Tyrifjordregionen. Kvinnelige søkere har reservert rett til ca 5% av stipendbeløpet. (Gudrun og Sigurd Haaheims Minnefond)

22 % til støtte for vitenskaplig virksomhet ved Norges landbrukshøgskole og andre landbruksvitenskaplige forskningsinstitusjoner i form av stipendier/bidrag til landbruksvitenskaplige undersøkelser og til studiereiser i inn- og utland. (Norges landbrukshøgskoles forskningsfond)

22 % til å fremme kvalitetsproduksjon av løvtrær. Andre beslektede skoglige oppgaver kan opptas til bearbeidelse efter beslutning av fondets styre. (Ingeniør F. H. Frølichs fond)

8 % til støtte til vitenskaplig arbeid med større forskningsoppgaver innen fagområder hvor det drives forskning ved Norges landbrukshøgskole, herunder også dekning av utgifter til reisestipendier i samme øiemed. (DNBs forskningsfond ved Norges landbrukshøgskole)

5 % til vitenskaplig forskning og praktiske undersøkelse over ugrasenes biologi og bekjempelsesmåter - herunder også bidrag til studiereiser. Vitenskaplig forskning og praktiske undersøkelser innen fagområdet jordkultur og gjødsling - herunder også studiereiser. Vitenskaplig forskning og praktiske undersøkelser innen jordbruksforskningen generelt - herunder også bidrag til studiereiser. (NLHs fond for plantevern- og jordkulturforskning)

6 % til å gi vitenskaplig personale i skogbruk, samt skogbrukskandidater uteksaminert fra Norges landbrukskole, anledning til ved selvsyn å studere skogbruksforhold i inn- og utland. (Prof. Agnar Barths reise- og studiefond)

2 % til utdeling av Pedagogisk pris og andre tiltak som kan bidra til å stimulere god pedagogisk innsats og øke studiekvalitet. Tildeling av stipend til utenlandske studenter som ønsker kortere studieopphold ved NLH. (NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten)

2 % til fremme av landbruket i Norge og ut fra den oppfatning at dette best skjer gjennom en hevning av melkeproduksjonens økonomi. For å oppnå dette er det av fundamental betydning at meieribruket er istand til å foredle og omsette melken og dens produkter på den best mulige måte. Spesielt tas sikte på følgende: 1) Vitenskaplig undersøkelser over melken og produktene av den med det formål å høine kvaliteten, så produktene fra vår melkeforedlingsindustri til enhver tid kan være konkurransedyktig, så vel på det innen- som utenlandske marked. Undersøkelsene kan utføres ved innen- eller utenlandske institutter, dog fortrinnsvis ved Norges landbrukshøgskoles meieriavdeling. Studier over melkeproduktenes omsetningsforhold. Videreutdanning i teknisk og økonomisk retning i meierivesen. (Direktør K. K. Hejes og hustru Bertha Hejes, født Kjuus´ Legat)

1 % til oppmuntring og støtte av forskningsarbeider, som utføres av Studentsamfunnets medlemmer. Fondet midler kan også brukes til studiereiser i spesielle øiemed eller for nærmere oppgitte arbeidsoppgaver. (Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentersamfunnet i Ås)

1 % til faglige studiereiser i inn- og utland, for studenter som har sitt hovedfag ved et av skogbruksinstituttene. Midlene kan ikke brukes til reiser organisert av Norges landbrukshøgskole. (Alma Ester og Halvdan Rosenbergs fond)

1 % til hvert år å tildele fjorårets beste skogbrukskandidat et kontantbidrag. (Hartmann Bollerøds legat)

§ 3.

Fondets styre skal bestå av 5 personer, oppnevnt av universitetsstyret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Flertallet i styret skal være fast ansatte ved universitetet. Ved behov kan inntil 2 av medlemmene være eksterne men skal da ha kompetanse innenfor formålets områder. Oppnevningsperioden er 4 år med mulighet for gjenoppnevning 1 gang. UMBs styre oppnevner leder for fondet.

§ 4.

Styret fastsetter forvaltning av midlene og utdeling av disse. Styret velger revisor.

Translate »