Søk

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Stiftelsens formål er å støtte allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

 • korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
 • kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
 • tiltak som kommer barn og unge til gode
 • tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond er i Stiftelsestilsynets vedtak av 7. juli 2022 vedtatt sammenslått med Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing. Fondets nettside er oppdatert i tråd med vedtaket ifm. årets stipendutlysning, men merk at sammenslåingen foreløpig ikke er registrert i Brønnøysundregistrene. Klikk her for fondets gjeldende vedtekter. Klikk her for vedtektene til Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2022
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune


Stiftelsen støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

- korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Dette tilsvarer i år 15 000 kr. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
- kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
- tiltak som kommer barn og unge til gode
- tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 100 000 kr.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag


HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Vedtekter

FOR

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls Fond (grunnkapital  kr  2 786 535)

Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing (grunnkapital kr 2 490 929)

Stiftelsens grunnkapital er NOK 5 277 464. Grunnkapitalen er urørlig.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

 

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å støtte allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

 • korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
 • kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
 • tiltak som kommer barn og unge til gode
 • tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

 

§ 3. Styre

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 • Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
 • Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av stiftelsens midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

 

Behandlet og vedtatt av styret 1. august 2022.

 

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond er i Stiftelsestilsynets vedtak av 7. juli 2022 vedtatt sammenslått med Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing. Fondets nettside er oppdatert i tråd med vedtaket ifm. årets stipendutlysning, men merk at sammenslåingen foreløpig ikke er registrert i Brønnøysundregistrene. Klikk her for fondets gjeldende vedtekter. Klikk her for vedtektene til Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing. 

Translate »