Søk

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Stiftelsen skal fremme forskning innen litteratur og språk.

Tildeling av midler skjer i form av stipend etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultets (Det humanistiske fakultet) utvalg for forskning og forskerutdanning.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 297 000,00 NOK
 

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 297 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen litteratur og språk

- være forsker tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 21. mai 1996, med endring 3. april 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8. mars 1989. Legatets grunnkapital, som er urørlig, er kr. 5.150.000,-.

§2.

Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den resterende del av avkastningen anvendes for legatets formål og skal etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultets Utvalg for forskning og forskerutdanning, deles ut en gang i året som stipend. Skulle det et år ikke være kvalifiserte søkere, skal avkastningen legges til et rentefond som kan brukes til utjevning ved senere tildeling. Det var testatriks ønske at de disponible midler skulle deles ut til ett stipend, dog kan utvalget i særlige tilfelle dele ut flere stipend samme år dersom de disponible midler tilsier det og det er flere kvalifiserte søkere.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »