Søk

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Legatet fremmer forskning innen litteratur og språk.

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 20 000 – NOK 150 000. 

 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 21. mai 1996, med endring 3. april 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8. mars 1989. Legatets grunnkapital, som er urørlig, er kr. 5.150.000,-.

§2.

Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den resterende del av avkastningen anvendes for legatets formål og skal etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultets Utvalg for forskning og forskerutdanning, deles ut en gang i året som stipend. Skulle det et år ikke være kvalifiserte søkere, skal avkastningen legges til et rentefond som kan brukes til utjevning ved senere tildeling. Det var testatriks ønske at de disponible midler skulle deles ut til ett stipend, dog kan utvalget i særlige tilfelle dele ut flere stipend samme år dersom de disponible midler tilsier det og det er flere kvalifiserte søkere.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »