Søk

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom tildeling av stipend og reisestipend.

Stiftelsen lyser hvert år ut et beløp som kan søkes av forskere ved UiO. Masterstudenter kan også søke om stipend.

Stipendene tildeles etter rulleringsordning mellom fakultetene. Annethvert år støttes følgende fakultet:

  1. Det teologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det odontologiske fakultet
  2. Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Søknadene vurderes av leder for forskningsutvalgene ved hvert fakultet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 356 000,00 NOK
 

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal deles ut inntil kr 356 000.

HVEM KAN SØKE?

I 2020 er kandidater fra følgende fakulteter ved Universitetet i Oslo velkomne til å søke

- Det teologiske fakultet

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Det humanistiske fakultet

- Det odontologiske fakultet

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 7. juni 1974. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 30. oktober 1998 og 1. november 1999. Ny endring vedtatt av Universitetsstyret 5. februar 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. mars 2000 og 4. august 2004.

§ 1

Legatet er opprettet av ekteparet Robert og Ella Wenzin ved gjensidig testament av 29. november 1957. I 2004 ble legatet tilført midler fra Proprietær Christopher Øverland og hustru Ingeborg Øverlands legat og stud. med. Morten Dedekam Harboes legat. Grunnkapitalen er NOK 800.000,- og skal være urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

Anvendes til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom utdeling av stipend og reisestipend.

Annet hvert år blir følgende fakulteter tilgodesett:

Gruppe 1:
Det teologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Det historisk-filosofiske fakultet og Det odontologiske fakultet, og annet hvert år tilgodeses disse fakultetene:

Gruppe 2:
Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Stipendene tildeles etter innstilling fra de berørte fakulteter. Hovedfagstudenter kan også søke om midler fra legatet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Fondet skal ha en fagkomité som består av leder for forskningsutvalgene ved hvert fakultet ved Universitetet i Oslo, valgt av vedkommende fakultet. Fagkomitéens funksjonstid er 3 år; med adgang til gjenvalg. Fagkomitéen velger selv sin leder.

§ 4

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »