Søk

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Legatet støtter vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo.

Forskere ved UiO inviteres hvert år til å søke vitenskapelige og reisestipend.

Stipendutdelingene rulleres mellom fakultetene. Annethvert år støttes følgende fakulteter:

  1. Det teologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det odontologiske fakultet
  2. Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Masterstudenter kan også søke om stipend.

 

I 2023 inviteres søkere tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet Det teologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det odontologiske fakultet.

I 2025 inviteres søkere tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

I 2026 inviteres søkere tilknyttet Det teologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det odontologiske fakultet.

 

Søknadene vurderes av leder for forskningsutvalgene ved hvert fakultet.

 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 7. juni 1974. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 30. oktober 1998 og 1. november 1999. Ny endring vedtatt av Universitetsstyret 5. februar 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. mars 2000 og 4. august 2004.

 

§ 1

Legatet er opprettet av ekteparet Robert og Ella Wenzin ved gjensidig testament av 29. november 1957. I 2004 ble legatet tilført midler fra Proprietær Christopher Øverland og hustru Ingeborg Øverlands legat og stud. med. Morten Dedekam Harboes legat. Stiftelsen ble i 2017 tilført midler fra Pastor Harald Kallevigs legat til vitenskapens fremme slått sammen med Professor Fredrik Petersens fond til videnskapens fremme.

Grunnkapitalen er NOK 1.000.000,- og skal være urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

Anvendes til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom utdeling av stipend og reisestipend.

Annet hvert år blir følgende fakulteter tilgodesett:

Gruppe 1:
Det teologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det historisk-filosofiske fakultet og Det odontologiske fakultet,

og annet hvert år tilgodeses disse fakultetene:

Gruppe 2:
Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Stipendene tildeles etter innstilling fra de berørte fakulteter. Mastergradsstudenter kan også søke om midler fra legatet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Fondet skal ha en fagkomité som består av leder for forskningsutvalgene ved hvert fakultet ved Universitetet i Oslo, valgt av vedkommende fakultet. Fagkomitéens funksjonstid er 3 år; med adgang til gjenvalg. Fagkomitéen velger selv sin leder.

§ 4

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »