Søk

Professor C. A. Bjerknes’ Minde

De disponible midlene brukes til reisestipend til studenter ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Stiftelsen ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. Les mer om ordningen her.

 

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra stiftelsene i ordningen.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs elektroniske søknadsskjema.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 20. august 1985, med endring av 30. september 1998, 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. mars 1999, 7. desember 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak Gyslers Legat, De Realstuderendes Stigende Fond til ære for professor Poul Heegaard og direktør Oscar Schjølls og hustru Agnes Schjølls legat. Legatets grunnkapital er NOK 200.000,- og den er urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes som stipend til studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Utdeling av stipend foregår etter de regler som gjelder for de øvrige studentstipendier ved universitetet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »