Søk

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske fond

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer .

Fondet skal fremme undersøkelser og videreutdanning som tar sikte på å øke vår kunnskap om årsakene til menneskets indremedisinske sykdommer, eller bidra til økt kunnskap og innsikt til å forebygge og behandle slike sykdommer.

Det gis særlig midlene til undersøkelser av kosthold, inntak av matvarer og næringsstoffenes betydning for sunnhet og sykdom.

 

Fondet lyser ut midler for utdeling annethvert år med årlig søknadsfrist tidlig mai.

Neste utlysning er i 2025.

Søknadsskjemaet vil tilgjengeliggjøres på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadssystem.


Vedtekter

FOR

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske fond

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. januar 1961, endret av Det akademiske kollegium 1. mars 1985. Tidligere statutter stadfestet 14. august 1922, 28. desember 1927, 10. november 1932, og endret ved vedtak den 10. november 1992 av Det akademiske kollegium. Godkjent av stiftelsestilsynet 12.mars 2010.

 

§ 1.

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks medisinske fond er opprettet av A-S Freia Chocolade Fabrik i henhold til generalforsamlingsbeslutning av 11. mars 1919.  Fondets grunnkapital utgjorde den gang kr. 250 000, men er senere økt med nye tilskudd slik at grunnkapitalen nå utgjør kr. 1.250.000.  Fondet skal være en egen stiftelse knyttet til Universitetet i Oslo.  Stiftelsens kapital må aldri angripes.

§ 2.

Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vårt kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske sykdommer, eller å få økt kunnskap og innsikt til å forebygge og behandle slike sykdommer.  Undersøkelser av næringsstoffenes betydning for sunnhet og sykdom bør spesielt fremheves innenfor dette formålet.  Fondets midler anvendes til forskere med tilknytning til Det medisinske fakultets klinikker, laboratorier eller institutter og som har medisinsk utdanning. Den årlige avkastning benyttes til noen få større stipendier innen indremedisin og eller ernæring, for videreutdannelse eller forskning, fortrinnsvis i et internasjonalt miljø.  Fondets styre kan fra tid til annen benytte avkastningen eller deler av denne til annen type forskningsstøtte som faller inn under Fondets formål.

§ 3.

Styret utdeler rentene.  En utdeling av disponible midler finner sted i juni måned.  Søknader og forslag til denne utdelingen innsendes til fondets styre innen utgangen av mai måned.  For øvrig kan styret også til andre tider anvende Fondets disponible midler når dette finnes påkrevet.  Ved hvert årsskifte utarbeider styret en kort beretning om fondets virksomhet.

§ 4.

Fondets styre består av:

  • Harald Throne-Holst så lenge han selv ønsker og har mulighet for det. Han oppnevner selv sitt varamedlem. Han utpeker også sin etterfølger som styremedlem. Dette og senere styremedlemmer utpeker også sin etterfølger og varamedlem, dog slik at det søkes utpekt etterkommere av Johan Throne Holst familien som styremedlem. Dersom Throne Holst familien ikke benytter seg av sin rett til å utpeke styremedlem, oppnevnes nytt eksternt styremedlem av Universitetets styre etter forslag fra Det medisinske fakultet.
  • Den som utpekes til faglig leder ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, og vedkommende fungerer som styreleder. Faglig nestleder ved avdelingen er varamedlem for styreleder.
  • En professor i medisin, fortrinnsvis indremedisin, oppnevnes av Universitetets styre etter forslag fra Det medisinske fakultet. Styremedlemmets varamedlem oppnevnes på samme måte.

Medlemmene og varamedlemmene har en funksjonstid på fire år med adgang til gjenoppnevning.

Styret bestemmer selv sin forretningsorden, og kan engasjere juridisk, teknisk og annen hjelp i den utstrekning det finner dette nødvendig.

Universitetsstyret ved universitetet i Oslo fastsetter årlig styremedlemmenes honorarer.

§ 5.

Styret er ansvarlig for forvaltning av fondets midler, men skal delegere oppgaven til ekstern forvalter. Forholdet til forvalter skal reguleres gjennom en forvaltningsavtale.

§ 6.

Fondet trer i kraft 1. juli 1920.  Deler av de årlige renter kan tillegges kapitalen.  Foruten en slik renteopplegging kan fondet økes ved tilskudd.

 
Translate »