Søk

Keyser, Selmer og Smiths legat

Legatets formål er å støtte elever og lærere ved Hartvig Nissens skole.

Støtten skal stimulere elevers og læreres interesse og behov innenfor skolens virksomheter eller til støtte for tiltak med slikt formål.

Det legges vekt på en sosial profil ved utdeling av økonomisk støtte.

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for legatets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Keyser, Selmer og Smiths legat

 

 

§ 1 Legatets opprinnelse.

Legatet skriver seg fra testamentariske disposisjoner fra I. C. Keyser, død 1904, Trygve Selmer og Thora Smith, død 1939.

Keyser, Selmer og Smiths legat er et resultat av en sammenslåing av de nevntes individuelle leietager. Keyser, Selmer og Smiths legat, utgjorde på sammenslåingstidspunktet kr 790.559,47 pluss renter fra 1.1.92. De individuelle legaters kapital utgjorde pr 31.12.91 respektive kr 538.820,76, kr 105.999,02 og kr 145.739,69. Sammenslåingen ble besluttet av legatstyret den 4. mai 1992. Hensikten med sammenslåingen var å ivareta stifternes testamentariske beslutninger i pakt med deres intensjoner og å bringe legatene til virke etter mange år stilstand.

 

§ 2 Legatets styre.

Legatets styre består av rektor ved Hartvig Nissens skole samt to medlemmer valgt av og blant skolens lærere. Rektor er styrets leder.

 

§ 3 Legatets formål.

Ved utdeling av legatets midler skal elever og lærere ved Hartvig Nissens skole tilgodeses i et forhold tilnærmet lik en til to, eller som fellestiltak.

Legatets midler skal nyttes til å stimulere elever og læreres interesse og behov innenfor skolens virksomheter eller til støtte for tiltak med slikt formål.

Det skal legges vekt på en sosial profil ved tildelinger av legatporsjoner.

 

§ 4 Legatets forvaltning.

Legatets midler skal plasseres med sådan sikkerhet og avkastning som for midler for umyndige personer.

 

§ 5 Legatstyrets oppgaver.

Det påligger styret å sørge for bekjentgjøring av legatet blant de som legatet tilgodeser. Likeledes å sørge for forsvarlige rutiner med hensyn til utvelgelse av delformål innenfor skolens virksomheter og legatarer. Styret skal videre sørge for forsvarlig forretningsdrift og regnskapsførsel, og at legatet styres i henhold til lover og regler.

 

§ 6 Legatets avkastning.

Legatets kapital er urørlig. Av den årlige avkastning skal 10 % tillegges kapitalen. Den øvrige avkastning, med fratrekk av administrasjonskostnader, skal kunne utdeles legatsøkere i søkeråret eller de nærmeste ti år etter legatstyrets vedtak.

Translate »