Søk

Professor Kreybergs fond for eksperimentell patologi

Fondet deler ut Professor Kreybergs pris til forfatteren/forfatterne av den beste avhandlingen innenfor eksperimentell patologi i løpet av de siste fire årene.

Prisen deles ut hvert fjerde år på skuddårsdagen.

Under ellers like forhold skal norske humanpatologiske arbeider foretrekkes.

Det skal være særlig meritterende at forskeren/forskerne har vist oppfinnsomhet og originalitet i sine metoder og har kunnet arbeide med enkle og billige hjelpemidler.

Veterinærpatologiske og zoologiske arbeider kan komme i betraktning hvis morfologisk-histologisk metodikk er anvendt.

Stiftelsens styre utpeker arbeidet/arbeidene som skal belønnes, men forskere kan søke om å komme i betraktning.

 

Fondet lyser ut midler så tidlig som mulig vårsemesteret året før skuddåret med søknadsfrist 15. september samme år.

Neste prisutlysning annonseres tidlig 2023. Prisutdelingen gjennomføres i 2024.

 

Klikk her for en komplett oversikt over tidligere prisvinnere. 

 


Vedtekter

FOR

Professor Kreybergs fond for eksperimentell patologi

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. mars 1964 og 6. februar 1976. Stadfestet av Sosialdepartementet 23. april 1964. Endret ved Det akademiske kollegiums vedtak 9. oktober 1990, 16. desember 1991 og 19. mars 1996 og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. april 1996.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gavebrev av 5. mars 1964 fra professor dr. med. Leiv Kreyberg. I fondet inngår det tidligere opprettede "Fond for vitenskapelig arbeid ved Institutt for generell og eksperimentell patologi".

§2.

Fondets kapital utgjorde ved opprettelsen kr 115.000,- plassert i verdipapirer. Fondet er senere øket, og samlet fondskapital utgjorde pr. 1. januar 1995 kr. 1.944.592,-.

Fondet forvaltes av Universitetet i Oslo og formannen i fondets styre. Ved forvaltningen skal man ikke være bundet av bestemmelsene om offentlige midlers forvaltning. Investering i foretakender som kan betegnes som spekulative må ikke finne sted.

§3.

Fondets inntekter skal hvert år tillegges kapitalen. Hvert fjerde år kan inntil 1/10 av fondet utdeles som prisbelønning. "Professor Kreybergs pris" utdeles på skuddsårsdagen til forfatteren/forfatterne av de(n) beste avhandling(er) innenfor den eksperimentelle patologi i den forløpne fireårsperiode. Veterinærpatologiske og zoologiske arbeider kan komme i betraktning dersom morfologisk-histologisk metodikk er anvendt, men under ellers like forhold skal norske humanpatologiske arbeider foretrekkes.

Ved bedømmelsen skal det være særlig meritterende at forskeren/forskerne har vist oppfinnsomhet og originalitet i sine metoder og har kunnet arbeide med enkle og billige hjelpemidler.

§4.

Fondets styre peker ut det arbeid/de arbeider som skal belønnes, men forskere kan også søke om å komme i betraktning. Fondet kunngjøres så tidlig som mulig i vårsemesteret året før skuddår, med søknadsfrist 1. juli i året før skuddår.

§5.

Fondets styre avgjør hvilket arbeid/hvilke arbeider som skal belønnes to måneder før utdelingen av prisen(e). Hele beløpet kan deles ut som én pris, men kan også deles i en førstepris på 2/3 av det disponible beløp og en annenpris på 1/3. Forfatteren/forfatterne underrettes om at belønningen vil bli utdelt på skuddårsdagen, og at det forutsettes at prismottakeren/prismottakerne i tilslutning til utdelingen(e) holder foredrag om det emne som arbeidet/arbeidene beskjeftiger seg med.

Forut for foredraget/foredragene skal et medlem av fondets styre gi begrunnelse for utdelingen(e). I tilslutning til utdelingen arrangeres det en middag med deltakelse av prisvinnere med aller nærmeste familie, styret, tidligere prisvinnere og representanter for Universitetet.

Prisen ble utdelt første gang 29. februar 1968. Ifall skuddårsdagen faller på en søndag, skjer utdelingen den forutgående fredag.

§6.

Fondets styre oppnevnes av universitetsstyret ved Universitetet i Oslo. Styret skal bestå av:

- en leder som skal være professor I eller II ved Avdeling for patologi, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og samtidig overlege ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, etter forslag fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
- en professor i patologi etter forslag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærhøgskolen.
- en professor i zoologi etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
- et medlem etter forslag fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, fortrinnsvis en professor i patologi.
- en av professor Kreybergs direkte etterkommere, fortrinnsvis en patolog hvis slik finnes, for øvrig helst en lege etter forslag fra et flertall av professor Kreybergs etterkommere.

Styremedlemmene oppnevnes for en femårsperiode. Gjenoppnevning kan finne sted.

Translate »